Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Trang Trí Mang Lại Vẽ Đẹp Mê Hồn Cho Tiểu Cảnh Cầu Thang

Đèn Trang Trí Mang Lại Vẽ Đẹp Mê Hồn Cho Tiểu Cảnh Cầu Thang

2/3/2015 10:00:25 PM
Tiểu cảnh cầu thang là một không gian nhỏ dưới cầu thang được chủ nhà tận dụng để trang trí cho không gian cầu thang và phòng khách thêm đẹp hơn. Ngoài các dồ trang trí như hòn non bộ, tưởng, cây cảnh thì bố trí đèn trang trí cho khu tiểu cảnh này rất quan trọng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu cách bố trí đèn trang trí để tạo được những hiệu ứng ánh sáng cho khu vườn tiểu cảnh thêm lung linh và mê hồn.

 

Ðèn trang trí cho ti?u c?nh c?u thang là m?t thi?t b? ánh sáng không th? thi?u vì ánh sáng c?a dèn mang l?i v? d?p và s?c s?ng cho m?t khung c?nh nh? du?i c?u thang. Du?i dây là m?t s? cách b? trí dèn trang trí ti?u c?nh cho c?u thang.

 

V?i cách t?o khu ti?u c?nh này thì ta th?y ch? nhà v? nên m?t b?c trang nui non hùng vi: có cây c? th? là nh?ng ch?u c?nh bonsai, dòng su?i là ki?u ghép các viên dá nh? màu tr?ng k?t h?p v?i nh?ng hòn non b? cùng các cây b?i nh? t?o nên m?t r?ng cây r?m r?p v?i nh?ng ti?ng nu?c ch?y róc rách. Bên c?nh dó v?i s? t?o ánh sáng b?ng nh?ng chi?c dèn h?t tu?ng li?n nhau làm cho ngu?i ng?m tu?ng tu?ng ra xa xa là nh?ng hòn núi cao th?p lô nhô li?n k? nhau t?o nên m?t c?m giác khu ru?ng này r?t r?ng. Ngoài ra còn dùng ánh sáng c?a nh?ng chi?c dèn g?n tu?ng r?i vào nh?ng hòn dá t?o nên di?m nh?n cho khu ru?ng nh?.

dèn trang trí c?u thang,dèn trang trí

Ðèn h?t tu?ng mang l?i s? kì vi cho khu ti?u c?nh

Trái ngu?c v?i s? k? vi c?a núi non trên thì khu ti?u c?nh này l?i dua chúng ta vào m?t không gian nh? c?a m?t chi?c bàn dá du?c d?t trên m?t b?i dá nh? có các b?i c? di?m xi?t và di?m nh?n t?o s? chú ý cho khu ti?u c?nh này là ánh sáng tr?ng c?a chi?c dèn bàn g?m c?ng v?i ánh sáng c?a dèn tu?ng philips t?o nên m?t không gian don gi?n, tinh túy nhung cung vô cùng g?n g?i.

dèn trang trí,dèn trang trí n?i th?t

Ðèn bàn mang l?i mang l?i s? don gi?n m?c m?c cho khu ti?u c?nh

Ngoài hai ki?u b? trí dèn trang trí ti?u c?nh trên thì còn r?t nhi?u cách b? trí d?c dáo khác n?a, Phú M? An s? gi?i thi?u v?i b?n d?c trong nh?ng bài sau.

 

Các tin khác