Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Trang Trí Mang Vẽ Đẹp Lông Lây Cho Phòng Sinh Hoạt Chung

Đèn Trang Trí Mang Vẽ Đẹp Lông Lây Cho Phòng Sinh Hoạt Chung

2/5/2015 6:27:34 PM
Phong sinh hoạt chung hay còn gọi là phong khách là nơi sinh hoạt và tiếp đón bạn bè của các thành viên trong gia định nên các đồ nội thất và cách dùng đèn trang trí rất quan trọng. Phú Mỹ An giới thiệu cách mang đèn trang trí vào phòng sinh hoạt chung để làm cho không gian thêm lộng lẩy.


Phong sinh ho?t chung hay còn g?i là phòng khách là noi d? các thành viên trong gia dình hay bàn bè có th? ho?t d?ng thu gi?n, giao ti?p và gi? trí, cung là noi cho các em nh? trong nhà choi dua nên phòng sinh ho?t ph?i b? trí r?ng và ánh sáng t? nhiên và ánh sáng c?a dèn trang trí ph?i d?. Sau dây là m?t s? luu ý cho phòng sinh ho?t.

dèn chùm phòng khách,dèn chùm

Ðèn chùm phòng khách sang tr?ng Phú M? An

Ði?m th? nh?t là phòng ph?i có di?n tích m?t thoáng, l?y du?c nhi?u nh?t ánh sáng t? nhiên, ngoài ra ph?i k?t h?p nh?ng lo?i dèn trang trí n?i th?t sao cho t?o ra m?i ánh sáng v?a d? nh?ng cung ph?i làm n?i b?t s? sang tr?ng và d?c dáo c?a không gian can phòng. Ví d?: kêt h?p gi?a ánh sáng d?u nh? và lan t?a d?u không gian c?a dèn chùm và nh?ng ánh sáng t? di?m nhu dèn bàn r?i cho b? bàn gh?…

Tu?ng c?a phòng nên ch?n son nh?ng màu t?o c?m giac mát m?, ?m cúng và làm cho không gian phòng ph?i r?ng thêm. Bên c?nh dó có th? trang trí thêm các b?c tranh dùng dèn r?i tuong d? t?o di?m nh?n cho can phòng.

N?n nhà nên ch?n nh?ng lo?i g?ch không quá bóng, ph?i có d? nhám v?a ph?i d? ch?ng tron tru?t. Ngoài ra cung có th? tr?i thêm m?t t?m th?m có h?a ti?t d?c dáo s? làm tôn cho phong sinh ho?t chung thêm sang tr?ng hon.

dèn chùm,dèn chùm phòng khách

Ðèn chùm phòng ng? Phú M? An

Tr?n nhà nên son các màu sáng và ph?i chú ý d?n d? cao c?u tr?n d? khi treo các dèn trang trí cho phù h?p v?i ngôi nhà. Ví d?: tr?n th?p thì không nên treo các dèn chùm hay dèn th? quá dài vì nhu v?y s? làm cho can phòng thêm r?i ren.

M?i gia dình d?u có cách b? trí riêng cho phòng sinh ho?t chung, m?i cách b? trí s? t?o ra m?t phong cách khác nhau, nhung dù phong cách nào thì cung ph?i luu ý d?n nh?ng di?m mà dèn trang trí Phú M? An nói trên d? cho phòng thêm hoàn thi?n v? v? d?p cung nhu s?c kh?e cho m?i thành viên trong gia dình.
 

Các tin khác