Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí nên bố trí số lượng bao nhiêu trong một căn phòng?

Đèn trang trí nên bố trí số lượng bao nhiêu trong một căn phòng?

9/27/2020 10:58:37 AM
Đèn trang trí vừa thắp sáng cho ngôi nhà vừa là vật trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp và mang đậm phong cách của chủ nhà, nhưng do không hiểu cách kết hợp đèn để tạo ra hiệu ứng ánh sáng phù hợp nên rất nhiều quý khách lạm dụng quá nhiều đèn vào trong phòng. Phú Mỹ An giới thiệu sử dụng đèn trang trí vào từng phòng của ngôi nhà bao nhiêu là hợp lý. Chúng ta cùng đi tìm hiểu.


Ðèn trang trí luôn t?o cho ngôi nhà thêm sang tr?ng, lung linh, ?m áp nh? các hi?u ?ng ánh sáng mà các hi?u ?ng này tùy vào cách b? trí dèn trong t?ng phòng. Hi?n nay r?t nhi?u ngu?i l?m d?ng b? trí dèn quá nhi?u trong m?t can phòng mà không chú ý d?n hi?u ?ng ánh sáng t?o ra nhu th? nào mà còn lãng phí v? ngu?n sáng. ? bài vi?t này Phú M? An mách b?n nên s? d?ng dèn trang trí n?i th?t v?i s? lu?ng bao nhiêu là h?p lý trong m?t can phòng.

dèn trang trí,dèn trang trí phòng khách,dèn trang trí n?i th?t

Ðèn trang trí phòng khách

1.S? lu?ng dèn cho phòng khách

Phòng khách là ch? sinh ho?t gia dình v?i nhau, ch? tr? con trong nhà choi dùa nên phòng ph?i luôn thoáng, không gian r?ng, ánh sáng ph?i có cu?ng d? sáng l?n và lan t?a r?ng nhung không du?c chói.

dèn trang trí phòng khách,dèn trang trí,dèn trang trí n?i th?t

Ðèn trang trí phòng khách Phú M? an

Ánh sáng trong phòng nên t?n d?ng nhi?u ánh sáng t? nhiên t? các c?a s?, c?a chính… c?n k?t h?p c? ánh sáng nhân t?o t? các bóng dèn trong nhà.V?i d?c di?m ánh sáng ph?i lan t?a r?ng thì b?n nên dùng các lo?i nhu dèn chùm, dèn hu?nh quang, dèn âm tr?n,…bên c?nh dó thì b?n nên dùng thêm dèn bàn ho?c dèn cây d?t c?nh b? bàn gh? t?o vùng sáng ? dó sáng hon.

Ngoài ra có th? dùng thêm các dèn r?i tranh và dèn h?t tu?ng chi?u vào các góc khu?t d? làm can phòng thêm r?ng hon. Nhu v?y dèn trong phòng khách nên dùng t?i da 4 lo?i dèn nhung ch? nên dùng nhi?u nh?t 2 lo?i dèn cung c?p ánh sáng chính.

2 S? lu?ng dèn cho phòng an

Phòng an là noi d? các thành viên quây qu?n cùng bên nhau thu?ng th?c an món an, nên ph?i t?o du?c không gian ?m cúng và g?n gui, ánh sáng trong phòng b? trí d? sáng, không sáng quá và nên t?p trung ? ch? bàn an và ch? n?u nu?ng.

? ch? bàn an nên b? trí m?t dèn th? r?i th?ng xu?ng bàn an v?a t?o kho?ng sáng cho bàn an và tang s? d?c dáo cho phòng an ngoài ra c?n k?t h?p v?i các l?i dèn g?n tr?n d? tang ánh sáng lan t?a cho can phòng. Ch? c?n 2 lo?i dèn cho phòng an là b?n dã có du?c m?t không gian d?m ?m.

dèn trang trí,dèn trang trí phòng an,dèn trang trí n?i th?t

Ðèn trang trí phòng an Phú M? An

 

3. S? lu?ng dèn cho phòng ng?

Phòng ng? là m?t ch? riêng tu c?a t?ng cá nhân trong nhà, d? thu gi?n và chìm vào gi?c ng? sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i nên ánh sáng không nên quá sáng, nên hu?ng d?n ánh sáng màu vàng nh?, màu tr?m… d? t?o gi?c ng? du?c sâu hon. Ðèn dùng trong phòng ng? nên dùng nhi?u nh?t là 2 lo?i dèn, thu?ng thì hay dùng dèn bàn và dèn tu?ng.

Nói tóm l?i cách b? trí dèn theo s? lu?ng cung còn ph? th?c và di?n tích can phòng d? b? trí và ch?n dèn phù h?p.

dèn trang trí,dèn trang trí phòng ng?,dèn trang trí n?i th?t

Ðèn trang trí phòng ng? Phú M? An

Bài này Phú M? An ch? d? c?p d?n nh?ng phòng l?n trong m?t ngôi nhà và t? dó các b?n có th? áp d?ng cho nh?ng phòng khác trong ngôi nhà.

Các tin khác