Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí phong thủy cho phòng khách, đèn chùm đẹp phong thủy, đèn tường cao cấp đẹp

ĐÈN TRANG TRÍ NHÀ CỔ

11/27/2014 2:26:30 AM
Hãy tận hưởng cảm giác yên bình trong không gian ngôi nhà của bạn với đèn trang trí nhà cổ

N?u b?n là ch? m?t khách s?n,nhà hàng , resort hay m?t bi?t th? mang nét hoài c?, hãy tham kh?o vài l?i khuyên h?u ích du?i dây d? có th? t? tay l?a ch?n nh?ng chi?cdèn trang trí nhà c? phù h?p.

Khi nói d?n ki?n trúc c? Vi?t Nam, có nhi?u ngu?i l?m tu?ng nó là b?n sao c?a ki?n trúc Trung Hoa. Nhung th?t ra ki?n trúc c? truy?n Vi?t Nam khác nhi?u so v?i h? ki?n trúc Trung Hoa và Nh?t B?n, nh?t là ph?n c?u t?o mái cong.  Trung hoa và Nh?t B?n khá tuong d?ng nhau vì dùng phuong pháp “ch?ng d?u ti?p rui” trong khi Vi?t Nam dùng “tàu dao lá mái” d? c?u t?o mái cong. Ki?n trúc c? Vi?t Nam cung l?y g? làm v?t li?u xây d?ng co b?n và t?o d?c trung riêng cho n?n ki?n trúc c?a mình, tuong ph?n v?i ki?n trúc chu?ng dùng g?ch hay dá c?a nhi?u vùng khác trên th? gi?i.

Ðèn trang trí nhà c?

Trên con du?ng phát tri?n, ki?n trúc c? Vi?t Nam d?n b? phai nh?t, nhung âm hu?ng c?a nó v?n còn du?c níu kéo và d?ng l?i r?t nhi?u. Không có gì là khó hi?u khi hi?n nay, không ít nh?ng nhà hàng, khách s?n hay resort dua/k?t h?p ki?n trúc c? Vi?t Nam vào nh?ng công trình d?t ti?n c?a mình. Rõ ràng, v?i nh?p s?ng quá nhanh chóng và sôi d?ng, vi?c tr? l?i v?i nh?ng không gian xua b?ng nhiên l?i tr? nên m?i l? và d?c bi?t.

B?n ch?t không gian g? là không gian r?t d?p và sang tr?ng. G? có th? k?t h?p trang trí cùng v?i v?t d?ng n?i th?t hi?n d?i l?n truy?n th?ng. B?n có th? k?t h?p trang trí v?i nh?ng chi?c dèn ki?u dáng hi?n d?i, l? m?t. Tuy nhiên, nh?ng chi?c l?ng dèn truy?n th?ng hay nh?ng chi?c dèn treo tr?n b?ng v?i là l?a ch?n uu vi?t hon c? v? tính th?m m? l?n c?m xúc mang l?i.

Ðèn trang trí nhà c?

N?u b?n là ch? m?t khách s?n, nhà hàng, resort hay m?t bi?t th? mang nét hoài c?, hãy tham kh?o vài l?i khuyên h?u ích du?i dây d? có th? t? tay l?a ch?n nh?ng chi?c dèn trang trí nhà c? phù h?p.

- Nh?ng không gian xua c?a á dông thu?ng có g?n li?n v?i không gian hành lang. N?u b?n có m?t không gian hành lang nhu trên, hãy trang trí chúng b?ng các lo?i dèn áp tu?ng, áp c?t ki?u truy?n th?ng, ho?c dùng m?t dãy dèn chùm treo k?t h?p ngay trên d?nh d?u ngu?i di. Ch?c ch?n dó s? là m?t dãy hành lang thú v?, và dáng d? d?ng chân thu?ng ngo?n.

Ðèn th? d?p trang trí Hà N?i

 

Ðèn trang trí nhà c?

- N?u không gian c?a b?n là nhà hàng mang hoi hu?ng xua, dùng lo?i dèn l?ng ho?c dèn v?i tinh t?, không quá c?u kì, d? treo ? m?i bàn m?t chi?c. Ð?m b?o r?ng, các dèn dó d?u gi?ng nhau ho?c tuong d?ng; ho?c n?u không gi?ng nhau thì chí ít ph?i phân du?c không gian l?n thành các không gian nh?, và dèn trong các không gian nh? dó gi?ng nhau ho?c tuong d?ng. Lo?i dèn mây tre v?i hi?u ?ng ánh sáng ?m áp và m?c m?c cung là s?n ph?m r?t dáng d? n?m trong m?c l?a ch?n.

ĐÈN TRANG TRÍ NHÀ CỔ

 

Ðèn trang trí nhà c?

- Không gian nh?n s? là th? b?n không mu?n b? l? n?u mu?n có m?t t?ng th? ?n tu?ng và mang d?u ?n riêng c?a mình. B?n có th? trang trí m?t chi?c dèn tu?ng kích c? c?c d?i , ki?u dáng hoa van c?u kì hay trang trí thành t? h?p g?m nhi?u ki?u dèn… Nh?ng di?m nh?n ?n tu?ng này ch?c ch?n s? thu hút s? chú ý c?a khách ghé chân.

ĐÈN TRANG TRÍ NHÀ CỔ

 

Ðèn trang trí nhà c?

- B?n có d? d?t trên bàn hay góc k? nh?ng chi?c dèn bàn xinh x?n. Ngoài vi?c b? sung ngu?n sáng c?n thi?t thì dây còn là v?t d?ng trang trí h?u d?ng cho không gian c?a b?n.

- B?n có th? thêm vào không gian này nh?ng chi?c dèn d?ng ( dèn chân cao ) hay nh?ng chi?c dèn bàn, ch?t li?u chân g? k?t h?p v?i ch?p v?i ki?u dáng c? di?n. Ngoài ra, b?n cung có th? l?a ch?n trang trí các ki?u dèn hoa sen, hoa súng trong nh?ng không gian trang nghiêm, c? kính. 

ĐÈN TRANG TRÍ NHÀ CỔ

 

Hãy d?n v?i Phú M? An d? du?c tu v?n và ch?n l?a các m?t hàng dèn trang trí n?i th?t theo phong cách c? di?n.

                                      PHÚ M? AN- mang v? d?p d?n ngôi nhà c?a b?n!

Các tin khác