Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Gỗ - Đèn Trang Trí Nội Thất Từ Gỗ Phú Mỹ An

Đèn trang trí Nội Thất Độc Đáo Từ Gỗ của Phú Mỹ An

4/8/2016 4:58:50 PM
Đèn trang trí làm từ chất liệu gỗ tự nhiên của Phú Mỹ An sẽ mang đến sự độc đáo cho ngôi nhà của bạn. Với những đường nét chạm khắc tinh xảo và màu sắc đa dạng, kiểu dáng phong phú .
 

Ðèn trang trí làm t? ch?t li?u g? t? nhiên c?a Phú M? An l?y ý tu?ng t? v?t li?u g? ki?u dáng m?m m?i và m?c m?c theo xu hu?ng c? di?n, hi?n d?i. Nh?ng thi?t k? sáng t?o này mang d?n s? d?c dáo cho ngôi nhà b?n cung nh?ng c?m nh?n thú v? v? s? thân thi?n v?i môi tru?ng. V?i nh?ng du?ng nét ch?m kh?c tinh x?o và màu s?c da d?ng, phong phú nó s? d?ng du?c trong nhi?u không gian n?i th?t khác nhau.

 

dèn chùm g?,dèn chùm g? Phú M? An
Ðèn chùm g? Phú M? An
 

Khi b?n v? d?n nhà, noi d?u tiên b?n c?m th?y ?m áp, g?n gui là phòng khách. Phòng khách c?a b?n du?c thi?t k? mang tính ch?t Á hay Âu, hi?n d?i hay c? di?n, khi có s? xu?t hi?n c?a dèn trang trí b?ng g? trong phòng khách, v?a mang l?i cho can nhà c?a b?n s? ?m cúng, thân m?t và t?o m?t không gian c? kính nhung không kém ph?n tinh t? và sang tr?ng. Có nhi?u lo?i dèn trang trí b?ng g? trong phòng khách cho các b?n l?a ch?n, m?i lo?i dèn mang d?n cho b?n 1 v? r?t riêng c?a nó: Ðèn treo tu?ng có nhi?u hình l?a ch?n; Ðèn th? g? v?a c? di?n v?a hi?n d?i; Ðèn cây b?ng g? có th? di chuy?n tu? theo ý c?a b?n. Ðèn chùm g? là s? l?a ch?n tinh t? cho cu?c s?ng công nghi?p hi?n nay.

 

dèn th? g?,dèn th?,dèn th? Phú M? An
Ðèn Th? Phú M? An
 
 

Phòng ng? c?a b?n là noi ngh? ngoi sau 1 ngày làm vi?c v?t v?, nó s? dua b?n vào gi?c ng? êm d?m. Th? nên, dù ch?t ch?i hay r?ng rãi, n?u bi?t cách bài trí các d? v?t và l?a ch?n dèn trang trí b?ng g? c?a Phú M? An, b?n s? th?y s? tho?i mái khi d?t chân t?i c?a phòng. V?i các ch?t li?u t? g? c?a Phú M? An nhu Ðèn cây giúp b?n di chuy?n linh ho?t; Ðèn bàn c?m giác g?n gàng và ti?n l?i khi b?n d?c sách khuya.

 
dèn bàn g?,dèn bàn, dèn bàn phú m? an
Ðèn bàn g? Phú M? An
 

Phòng an là noi quây qu?n, sum h?p bên mâm com m?i t?i, ánh sáng phòng an có tác d?ng không h? nh? d?n không khí chung c?a c? gia dình. Không gian phòng an càng tr? nên ?m cúng và tuy?t v?i v?i ánh sáng lung linh c?a dèn trang trí b?ng g? thi?t k? d?c dáo, tinh t? c?a Phú M? An dem d?n cho gia dình b?n s? g?n gui hon.

Vi?c ch?n dèn trang trí cho phòng an c?n d?a vào kích thu?c phòng an và m?c dích s? d?ng c?a không gian b?p cung nhu xác d?nh rõ khu v?c c?n chi?u sáng ch? y?u. Ðèn th? tr?n bàng b?ng g?, dèn tr?n là lo?i dèn ph? bi?n nh?t cho vi?c dùng dèn trang trí phòng b?p, vì nó mang l?i du?c ánh sáng r?ng l?n và thích h?p cho nhi?u lo?i không gian.

C?u thang là m?t b? ph?n nh? trong ngôi nhà liên k?t gi? t?ng trên và t?ng du?i là s? giao thoa gi?a ngh? ngoi và thu giãn c?n du?c chi?u sáng d?y. Khi v? d?n nhà s? m?t m?i trong công vi?c c?a b?n s? tan bi?n khi d?t tay vào công t?c c?a dèn và  b?t nh?ng ánh sáng lung linh t? nh?ng chi?c dèn g? ?p tu?ng trang trí mang d?n cho b?n s? thích thú và h?p d?n. 

 

dèn cây,dèn cây g?, dèn cây Phú m? an
Ðèn cây Phú M? An
 

V?i s? t? m? và tài hoa c?a nh?ng th? làm dèn trang trí t? s?n ph?m b?ng g? c?a Phú M? An, dã làm ra nh?ng s?n ph?m tâm huy?t c?a ngu?i th?. S? lung linh s?c màu v?i giá b?ng g? dem l?i cho can nhà c?a b?n thân thi?n, ?m cúng. Cùng v?i dó là giá c? r?t h?p lý, hài hòa cho c? b?n và Phú M? An.

 

Các tin khác