Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Trang Trí Phòng Ngủ Mang Màu Sắc Tốt Cho Sức Khỏe Và Tâm Trạng Gia Chủ

Đèn Trang Trí Phòng Ngủ Mang Màu Sắc Tốt Cho Sức Khỏe Và Tâm Trạng Gia Chủ

2/2/2015 10:35:08 AM
Màu đèn ánh sáng trong phòng ngủ rất qua trọng bởi sẽ ảnh hưởng đến sứa khỏe, tâm trạng của gia chủ. Phú Mỹ An xin giới thệt một số gam màu đèn dùng phù hợp cho từng gam màu của phòng ngủ.
 
Màu ánh sáng cho phong ng? r?t quan tr?ng b?i nó ?nh hu?ng d?n tâm lý và s?c kh?e c?a gia ch?. V?y s? d?ng    dèn trang trí cho ánh ánh sáng phòng ng? th? nào là phù h?p cho tâm tr?ng và s?c kh?e dây?
 
Không gian phòng ng? c?a b?n dùng gam màu tr?m là mùa ch? d?o thì b?n nên s? s? d?ng các lo?i dèn trang trí có d? ánh sáng nh? nhu     dèn d? bàn và có màu ch?p là màu sáng k?t h?p v?i ga giu?ng mày tr?m , g?i màu tr?ng s? làm cho b?n c?m th?y ?m cúng, g?n k?t và chìm vào gi?c ng? sâu hon.
 
dèn trang trí phòng ng?
 
Ðèn trang trí phòng ng? Phú Mý An
 
Không gian phong ng? c?a b?n dùng gam màu sáng tr?ng là màu ch? d?o, ngoài d? trang trí nhu giu?ng, ga, g?i d?m màu sáng thì nên s? d?ng dèn trang trí có ch?p màu sáng thì s? làm tang lên s? tuoi mát, vui v?, hòa nhã cho can phòng nhu  dèn bàn k?t h?p v?i   dèn cây có ch?p màu sáng tr?ng, di?m tô m?t b?c trang có gam màu tr?m d? làm di?m nh?n
dèn trang trí phòng ng?
 
Ðèn trang trí phòng ng? v?i gam màu sáng
 
Phòng ng? có gam màu h?ng là màu ch? d?o thì b?n nên dùng dèn trang trí màu tr?ng d? làm di?m nh?n nhung m?t khách l?i gi?m di màu h?ng c?a can phòng vì m?u kh?ng không t?t cho dôi m?t. B?n có th? dùng  dèn chùm d? ánh sáng t?a ra r?ng hon k?t h?p v?i dèn tu?ng hình n?n.
 
dèn trang trí phong ng?
 
Ðèn trang trí phòng gam màu h?ng
 
Nói tóm l?i cách dùng dèn trang trí trong phòng ng? ph?i phù h?p v?i nh?ng gam màu ch? d?o c?a phòng sao cho v?a làm cho can phòng d?p lên v?a t?t cho s?c khoe c?a gia ch?.
 
Phú M? An mong r?ng v?i nh?ng kinh nghi?p nh? trên giúp b?n ch?n du?c màu ánh sáng cho phòng ng? th? nào là t?t nh?t.

Các tin khác