Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí phòng ngủ

Đèn trang trí phòng ngủ

4/3/2014 3:52:56 PM
Lựa chọn đèn trang trí cho phòng ngủ nên chọn thế nào cho hợp lý và cách chọn đèn ngủ tốt nhất như thế nào

 

  L?a ch?n dèn trang trí cho phòng ng? nên ch?n th? nào cho h?p lý và cách ch?n dèn ng? t?t nh?t nhu th? nào, trong bài vi?t này chúng tôi s? giúp b?n gi?i dáp nh?ng th?c m?c trên.

  Phòng ng? là noi thu giãn ngh? ngoi sau m?t ngày làm vi?c và h?c t?p v?t v? c?a t?ng thành viên vì th? dây là không gian d?c bi?t quan tr?ng và c?n chú ý, dèn s? d?ng trong phòng nên mang d?n cho ngu?i ? m?t c?m giác yên tinh, nhàn nhã. N?u phòng ng? c?a b?n r?ng và b?n có nhi?u m?c dích s? d?ng khác nhau, có th? s? d?ng nhi?u lo?i dèn trong phòng có th? k?t h?p chúng v?i nhau d? t?o thành m?t không gian d?y ngh? thu?t.

                                              dèn trang trí phòng ng?

                                                                              dèn trang trí phòng ng?

  Khi trang trí phòng ng? b?n nên d? nó th? hi?n du?c cái tôi cá nhân cung nhu gu th?m m? c?a riêng b?n. B?i nhu th? phòng ng? s? khi?n b?n c?m giác tìm v? v?i chính mình m?i khi s? d?ng và mang l?i c?m giác d? ch?u, ti?n nghi. Khi d?t dèn cung c?n chú ý d?n s? phù h?p gi?a ki?u dáng c?a dèn v?i phong cách ki?n trúc c?a can phòng.

  Nhi?u ngu?i có thói quen d?c báo tru?c khi di ng? thì nên s? d?ng các lo?i dèn trang trí có ch?c nang di?u ch?nh ánh sáng d? không ?nh hu?ng d?n ngu?i bên c?nh và không ?nh hu?ng d?n t?m nhìn c?a m?t, b?n không nên treo dèn ngay phía trên t?m nhìn s? khi?n gi?c ng? không sâu. Ngoài dèn trên tu?ng b?n nên s? d?ng dèn bàn ng? d? ti?n cho vi?c b?t t?t (nên s? d?ng công t?c di?u ch?nh d? sáng) và có ánh sáng d?u nh? d? ng?.

  Ð? l?a ch?n du?c dèn trang trí phòng ng? d?p và ch?t lu?ng nh?t, b?n có th? d?t thi?t k? s?n ph?m theo m?u mã b?n mu?n ho?c d?t mua ngay t?i phumyan.com.

  Phú M? An mang v? d?p d?n can nhà c?a b?n!

Các tin khác