Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn treo tường bằng chất liệu gỗ của Phú Mỹ An

Đèn treo tường bằng chất liệu gỗ của Phú Mỹ An

12/24/2014 1:11:01 PM
Bài viết này Phú Mỹ An sẽ gửi đến bạn những chia sẻ thú vị về đèn treo tường được thiết kế bằng chất liệu gỗ, góp phần tô điểm cho ngôi nhà của bạn thêm đẹp, mở ra thêm một sự chọn lựa mới cho thiết kế trang trí nội thất.

Hi?n nay, dèn tu?ng du?c s? d?ng r?ng rãi và ph? bi?n trong các ngôi nhà hi?n d?i vì nó có tác d?ng t?o nên nh?ng di?m nh?n d?c dáo và l? m?t cho tu?ng nhà b?n. Vì v?y, bài vi?t này Phú M? An s? g?i d?n b?n nh?ng chia s? thú v? v? dèn treo tu?ng du?c thi?t k? b?ng ch?t li?u g?, góp ph?n tô di?m cho ngôi nhà c?a b?n thêm d?p, m? ra thêm m?t s? ch?n l?a m?i cho thi?t k? trang trí n?i th?t.

 

Ðèn treo tu?ng tuy có nhi?u lo?i v?i nhi?u ch?t li?u khác nhau d? ph?c v? cho nhi?u m?c dích s? d?ng c?a m?i ch? nhà. V?i dèn treo tu?ng b?ng ch?t li?u g? du?c thi?t k? m?t cách t? m?, r?t d?c dáo mang du?c c? 2 phong cách c? di?n và hi?n d?i cùng v?i s? k?t h?p nhi?u màu s?c giúp cho phòng ng?, phòng khách c?a b?n thêm ph?n ?m cúng và quý phái hon. Ngoài ra, khi du?c k?t h?p v?i d? n?i th?t trong nhà nhu t?, giu?ng, bàn gh?… b?ng g? s? t?o nên v? d?p hài hòa, mang d?n cho ngôi nhà v?i nh?ng thi?t k? da d?ng phong phú, phù h?p v?i phong th?y, phù h?p v?i thi?t k? ki?n trúc trong t?ng không gian can phòng khác nhau.

Ðèn treo tu?ng b?ng ch?t li?u g? c?a Phú M? An

Ðèn treo tu?ng b?ng ch?t li?u g? c?a Phú M? An

 

Ðèn tu?ng b?ng g? dã du?c s? d?ng r?t nhi?u vì v? h?p d?n và kh? nang t?o ra s? huy?n bí, chúng du?c treo trên m?t n?n tu?ng v?ng ch?c, giá dèn và các kh?p n?i nhu nh?ng cánh tay uy?n chuy?n vuon ra d? l?y b?u hình c?u, hình tr?, hình hoa van cách di?u… t?o ra nh?ng ánh sáng nh? nhà và d? ch?u. Có r?t nhi?u ki?u dáng dèn treo tu?ng d?p cho b?n l?a ch?n d? phù h?p v?i t?ng không gian c?a can phòng nhu: Ðèn treo ki?u Úc, dèn gi?t nu?c, dèn vuông S, dèn vuông tay gài su t?, dèn l?ng vuông ch? th?, dèn th? d?a d?i, dèn vuông tay gài su t?….

 

Là d?ng dèn trang trí n?i th?t d?c bi?t, dèn treo tu?ng có th? di?u ch?nh du?c hu?ng ánh sáng và t?o dáng cho m?i không gian phòng m?t v? d?p quy?n ru. Ði?m d?t trung c?a dèn tu?ng b?ng g? là có ch?p d? cho ánh sáng chi?u t?p trung t?i m?t v? trí. Quan tr?ng hon c? ch?c nang chi?u sáng, nh?ng chi?c dèn tu?ng xinh d?p là v?t trang trí ngh? thu?t h?u hi?u ? các v? trí c?nh các b? suu t?p trong phòng khách, phòng an, phòng ng?… d? tô di?m và nh?n m?nh nâng cao s? lãng m?n cho can phòng. Ngoài ra chúng còn có công d?ng bài trí trong hành lang, d? giúp phân chia và gi?i quy?t s? don di?u c?a nh?ng không gian dài. 

Các tin khác