Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn treo tường kiểu đứng - Đèn trang trí nội thất tuyệt vời

Đèn treo tường kiểu đứng - Đèn trang trí nội thất tuyệt vời

3/3/2015 9:14:49 AM

Ðèn treo tu?ng ngày nay du?c s? d?ng nhi?u trong trang trí, vi?c s? d?ng l?p dèn tu?ng trang trí l?ng vào bên trong h?a ti?t trang trí nh?m t?o thêm nhi?u ngu?n ánh sáng l?p lánh, huy?n ?o cho không gian nhà b?n. Các lo?i dèn tu?ng nói chung và dèn treo tu?ng ki?u d?ng nói riêng du?c thi?t k? và s?n xu?t d?a trên các ch?t li?u chính là g? du?c ch? t?o r?t t? m? trong t?ng h?a ti?t, m?u mã d?c dáo và d?p m?t du?c thi?t k? tuy?t v?i nh?t cho ngôi nhà c?a b?n, mang d?n cho phòng ng?, phòng khách c?a b?n thêm ph?n ?m cúng và sang tr?ng.

Bài vi?t sau dây, Phú M? An s? g?i d?n b?n nh?ng thông tin c?n thi?t v? dèn treo tu?ng ki?u d?ng:

Có nhi?u lo?i dèn treo tu?ng ki?u d?ng da d?ng v? ki?u dáng cung nhu d?c dáo v? tên g?i d? b?n tham kh?o và ch?n l?a: Ðèn ch?p vuông, dèn d?u choá s?t, dèn n? hoàng, dèn lá, dèn d?u l?ng tròn, dèn d?u ki?u Pháp, dèn chùa g?, dèn c?t g? c?u thu? tinh …du?i dây chúng tôi chia s? d?n b?n d?c nh?ng m?u dèn tiêu bi?u và hi?n d?i nh?t.

Ðèn treo tu?ng ki?u d?ng

Ðèn treo tu?ng ki?u d?ng

Ðèn áp treo tu?ng ki?u d?ng là d?ng dèn trang trí ?ng d?ng công ngh? cao du?c làm ch? y?u b?ng ch?t li?u g?, v?i nh?ng uu di?m vu?t tr?i so v?i dèn thông thu?ng là gi?i pháp t?i uu cho chi?u sáng và trang trí t?i các phòng trong gia dình nhu: chi?u sáng phòng khách, phòng ng?, c?u thang, hành lang ... du?c thi?t k? theo phong cách d?c dáo, ki?u dáng m?i l?, v?i nhi?u ý tu?ng sáng t?o trên t?ng chi ti?t c?a s?n ph?m. Bên c?nh dó, lo?i dèn này dã t?o nên phong cách hi?n d?i, ?n tu?ng trong không gian s?ng c?a b?n. Chính vì th?, dèn treo tu?ng ki?u d?ng hi?n dang nh?n du?c s? dánh giá cao t? phía ngu?i dùng.

 

Ngoài ra Phú M? An còn cung c?p nhi?u lo?i dèn tu?ng cung khá d?c dáo và mang tính ph?m m? cao nhu: dèn ?p tr?n, dèn tu?ng… d? ph?c v? cho nhu c?u s? d?ng dèn trang trí trong thi?t k? ki?n trúc c?a m?i gia ch?. Bài vi?t trên, hy v?ng s? giúp b?n ch?n l?a du?c cho mình nh?ng m?u dèn tr?n phù h?p nh?t.

Các tin khác