Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

ewew

Danh sách ngân hàng liên kết

5/7/2014 10:08:09 PM

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân Hàng Á Châu

Ch? TK: Tr?n Qu?c Th?ng.

S? TK  :     167386729

Chi nhánh   : PGD Thanh nhàn

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân hàng Vietcombank

Ch? TK  :  Tr?n Qu?c Th?ng

S?  TK   :    0021000289046

Chi nhánh :  PGD s? 7

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân hàng MaritimeBank

Ch? TK  :  Tr?n Qu?c Th?ng

S?  TK   :   110.01.01.9196766

Chi nhánh :  PGD L?c trung

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân hàng TechcomBank

Ch? TK  :  Tr?n Qu?c Th?ng

S?  TK   :   19027592810014

Chi nhánh :  Bà Tri?u

 

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân hàng BIDV

Ch? TK  :  Tr?n Qu?c Th?ng

S?  TK   :   122-10-00-069345-3

Chi nhánh :  Hà Thành

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân Hàng Công thuong:

Ch? TK: Tr?n Qu?c Th?ng.

S? TK: 101010005732707

Chi nhánh: Hai Bà Trung

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân Hàng Nông Nghi?p:

Ch? TK: Tr?n Qu?c Th?ng.

S? TK: 1440205335965

Chi nhánh: PGD Bách khoa

Danh sách ngân hàng liên kết

 

Ngân Hàng Sài Gòn Thuong Tín

Ch? TK  :  Tr?n Qu?c Th?ng

S?  TK   :    020-000375-722

Chi nhánh :  Hà n?i

 

 

Các tin khác