Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn bài trí Đèn Chùm hợp phong thủy

Hướng dẫn bài trí Đèn Chùm hợp phong thủy

2/2/2015 8:29:22 PM
Đèn chùm trang trí ngoài tác dụng làm đẹp cho nội thất căn nhà của bạn, chúng còn có những công dụng đáng kể về mặt phong thủy và có thể mang đến vận may co gia đình bạn,

Hi?n t?i, trong các ngôi nhà hi?n d?i, r?t nhi?u ngu?i s? d?ng các lo?i dèn chùm trang trí d? tô di?m cho ngôi nhà c?a mình thêm ph?n xinh d?p và sang tr?ng. Ðèn chùm trang trí ngoài tác d?ng làm d?p cho n?i th?t can nhà c?a b?n, chúng còn có nh?ng công d?ng dáng k? v? m?t phong th?y và có th? mang d?n v?n may co gia dình b?n, sau dây là nh?ng l?i ích mà dèn chùm mang l?i cho ngôi nhà b?n:


- C?i thi?n lu?ng khí vào nhà:
B?n nên treo m?t chi?c dèn chùm tuong d?i l?n trong phòng khách, tru?c l?i ra vào d? thu hút khí t?t vào nhà. Ngoài ra, treo m?t dèn chùm l?n trên tr?n c?a phòng an cung có tác d?ng r?t t?t vì nó tu?ng trung cho khí duong, mang l?i c?m giác d? ch?u, thu thái cho các b?a an c?a gia dình b?n.

Xem thêm:Trang trí dèn treo tu?ng trong nhà b?p

- C?i thi?n các m?i quan h?:
B?n nên treo dèn ? hu?ng Tây Nam. Ðây chính là noi s? k?t h?p gi?a hành Th? và hành H?a mang l?i nhi?u ni?m vui và h?nh phúc c?a m?i thành viên trong gia dình.

Treo dèn trang trí ? hu?ng này có th? giúp cho tình c?m v? ch?ng ngày càng th?m thi?t và các thành viên trong gia dình khác d?n tu?i l?p gia dình s? g?p may m?n trong tình yêu.

Ðèm chùm là m?t công c? mang nh?ng v?n may và g?n k?t các m?i quan h? r?t có hi?u qu?. Nó không nh?ng t?o ra s? hòa thu?n, yêu m?n gi?a các thành viên trong gia dình, tình c?m th?m thi?t gi?a v? ch?ng…

Nhu v?y, d? có th? phát huy t?i da công d?ng c?a các lo?i dèn chùm, b?n nên treo nó ? hu?ng Tây Nam c?a ngôi nhà, thay vì hu?ng Tây Nam c?a m?t can phòng nh?t d?nh nào dó.

Các tin khác