Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn cách chọn đèn thả phù hợp cho bàn ăn

Hướng dẫn cách chọn đèn thả phù hợp cho bàn ăn

2/4/2015 12:26:20 AM
Với không gian phòng ăn, đèn thả trang trí sẽ góp phần tạo nên không khí vui vẻ, ấm cúng trong mỗi bữa ăn của gia đình bạn.

Ngoài ch?c nang chính là t?o ánh sáng, nh?ng chi?c dèn còn có tác d?ng th?m m?, làm tôn thêm v? d?p cho ngôi nhà. Vi?c l?a ch?n và trang trí dúng cách, dèn trang trí ph?i h?p v?i các d? dùng n?i th?t s? t?o thành m?t tác ph?m ngh? thu?t d?c dáo trong chính ngôi nhà c?a b?n. Ð?c bi?t là không gian phòng an, dèn th? trang trí s? góp ph?n t?o nên không khí vui v?, ?m cúng trong m?i b?a an c?a gia dình b?n.

Hu?ng d?n cách ch?n dèn th? phù h?p cho bàn an

Sau dây là cách l?a ch?n dèn th? phù h?p cho m?i lo?i bàn an trong gia dình b?n:

+ Ðèn th? bàn an lo?i nhi?u bóng: s? là l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng phòng an r?ng s? h?u b? bàn an hi?n d?i v?i nh?ng chi?c gh? t?a cao don gi?n. N?u l?a ch?n nh?ng chi?c dèn có thi?t k? ki?u dáng c?u k?, s? thu hút s? chú ý c?a nh?ng v? khách quý c?a b?n và t?o nên không gian tuy?t v?i trong khi thu?ng th?c món an c?a gia dình b?n.

+ Ð?i v?i lo?i bàn an nh?, gi?n d? và làm t? g? m?c m?c: B?n có th? s? d?ng nhi?u chi?c dèn th? don có thi?t k? don gi?n và nh? g?n  d? t?o thành di?m nh?n trang trí bàn an.

+ Ðèn th? bàn an sang tr?ng: N?u bàn an nhà b?n không dài nhung to ngang, b?n có th? ch? c?n s? d?ng m?t b? dèn th? d?ng chùm dài d?t ? gi?a d? d?m b?o cung c?p d? sáng cho không gian an u?ng. B? dèn trang trí có màu s?c tuong ph?n v?i màu bàn an s? t?o ra di?m nh?n d?p m?t cho phòng an c?a b?n.

 + Ð?i v?i bàn an nh? và dài: B?n có th? xem xét t?i vi?c treo d?i x?ng hai chi?c dèn th? don v?i thi?t k? gi?ng h?t nhau. Ði?u này v?a giúp cung c?p d? ánh sáng cho bàn an, v?a t?o du?c s? cân b?ng trong không gian.

V?i "hu?ng d?n cách l?a ch?n dèn th? bàn an" chúc b?n ch?n du?c lo?i dèn trang trí ung ý cho mình.

Các tin khác