Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn chọn Đèn Bàn phù hợp với ngôi nhà của bạn

Hướng dẫn chọn Đèn Bàn phù hợp với ngôi nhà của bạn

12/29/2014 11:55:59 AM

Trong các lo?i dèn trang trí n?i th?t, dèn bàn không ch? góp ph?n chi?u sáng trong nhà mà còn mang nhi?u giá tr? th?m m? r?t cao. Tuy chúng dã du?c s? d?ng ph? bi?n t? r?t lâu và hi?n nay có r?t nhi?u lo?i dèn chi?u sáng hi?n d?i hon nhung chi?c dèn bàn v?n du?c nhi?u ngu?i uu chu?ng. Ðèn bàn có th? du?c d?t ? b?t k? can phòng nào trong nhà nhu phòng khách, phòng ng? hay bàn làm vi?c... t?o nên phong cách riêng cho m?i không gian c?a b?n.

Hu?ng d?n ch?n Ðèn Bàn phù h?p v?i ngôi nhà c?a b?n

Ðèn Bàn trang trí


M?t chi?c dèn trông d?p m?t và gây du?c ?n tu?ng khi chúng du?c d?t dúng v? trí phù h?p v?i không gian trong nhà. B?n nên ch?n lo?i dèn phù h?p v?i phong cách c?a ngôi nhà. N?u n?i th?t nhà b?n mang phong cách hi?n d?i, m?t chi?c dèn bàn theo phong cách truy?n th?ng s? tr? nên l?c lõng và ngu?c l?i.


Ðèn bàn có r?t nhi?u ki?u dáng, da d?ng v? ch?ng lo?i và có nhi?u kích c? khác nhau d? b?n l?a ch?n. B?n nên ch?n lo?i dèn có kích c? phù h?p v?i di?n tích và m?c dích s? d?ng, m?t chi?c dèn nh? l?i du?c d?t trong can phòng l?n s? không phù h?p. Vi?c ch?n dèn dúng kích c? v?i m?i can phòng s? giúp chi?c dèn tr? nên hài hòa hon v?i các d? d?c xung quanh nó. Ðèn bàn là thi?t b? chi?u sáng giúp b?o v? m?t r?t t?t, n?u b?n ch?n dèn bàn dùng d? d?c sách b?n cung nên chú ý d?n kh? nang chi?u sáng c?a dèn.


Ngoài nh?ng y?u t? trên thì vi?c nên ch?n lo?i dèn du?c làm b?ng v?t li?u phù h?p cung c?n du?c quan tâm và y?u t? an toàn là không th? ch? quan. N?u nhà b?n có tr? em thì không nên s? d?ng các lo?i dèn bàn b?ng th?y tinh d? tránh gây nguy hi?m khi có va d?p. Ðèn bàn không ph?i thi?t b? chi?u sáng ch? y?u trong nhà nhu dèn tu?ng, dèn chùm nhung là thi?t b? chi?u sáng b? sung r?t quan tr?ng. Khi bài trí không gian s?ng cho gia dình mình, b?n nên tham kh?o các ki?u m?u tru?c khi mua d? l?a ch?n m?t chi?c dèn cho phù h?p, góp ph?n t?o nên phong cách riêng cho mái ?m c?a b?n.

Các tin khác