Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

M?t s? luu ý: Ð? có th? s? d?ng du?c ch?c nang này b?n c?n ph?i có 1 tài kho?n dã du?c kích ho?t trên www.phumyan.com.

Sau khi dã có tài kho?n t?i website, b?n hãy dang nh?p vào tài kho?n, n?u quá trình dang nh?p c?a b?n thành công thì website hi?n th? hình nhu sau:

 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 1: Sau khi dang nh?p thành công website s? hi?n th? nhu hình trên.

 

Hu?ng d?n s? d?ng các ch?c nang chính:

 

1. Ch?c nang Qu?n lý don hàng.

 

- Ð? s? d?ng ch?c nang này b?n click vào "Qu?n lý don hàng" nhu hình bên du?i.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 2: Click vào qu?n lý don hàng nhu hình trên

 

- Sau khi click vào "Qu?n lý don hàng" nh?ng don hàng nào b?n ch?n mua dã thanh toán và chua thanh toán s? xu?t hi?n nhu hình du?i.

 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 3: Danh sách don hàng c?a b?n.

 

2. Qu?n lý thông tin cá nhân.

 

- Ð? s? d?ng ch?c nang này b?n click vào "Thông tin cá nhân" nhu hình bên du?i.

 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 4: Click vào Thông tin cá nhân.

 

- Sau khi click vào "Thông tin cá nhân" s? hi?n th? nhu hình bên du?i.

 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 5: Nh?p d?y d? thông tin c?n thay d?i sau dó click c?p nh?t.

 

3. Ði?m thu?ng.

 

- Mua càng nhi?u quý khách có co h?i hu?ng nhi?u uu dãi c?a chúng tôi, vui lòng xem thông tin theo hu?ng d?n nhu hình du?i dây:

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 6: Xem chính sách uu dãi l?n t?i www.phumyan.com

 

4. Ch?c nang Thoát.

 

- B?n mu?n k?t thúc phiên giao d?ch v?i tài kho?n dã dang nh?p, vui lòng click vào nút thoát nhu hình bên du?i:

Hướng dẫn sử dụng tài khoản

Hình 7: Ðang xu?t kh?i tài kho?n.

 

R?t mong du?c s? ?ng h? c?a các thành viên tham gia. Xin trân tr?ng c?m on!

Các bài viết khác