Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

KẾT HỢP CÁC LOẠI ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG SPA

KẾT HỢP CÁC LOẠI ĐÈN TRANG TRÍ PHÒNG SPA

2/9/2015 7:27:31 AM
Đèn để chiếu sáng trong phòng Spa rất quan trọng, nó vừa mang đến ánh sáng cho không gian vừa là đồ vật trang trí mang lại cảm giác nhẹ nhành, thanh thoát. Phú Mỹ An xin giúp bạn lựa chọn đèn trang trí cho phong spa sao cho độc đáo,ấn tượng nhưng cũng nhẹ nhàng và sang trọng.

Vi?c thi?t k? k?t h?p các lo?i dèn trang trí trong phòng Spa là cách b? trí mang l?i ánh sáng chung và d?u, không quá chói. Không s? d?ng các màu ánh sáng quá chói, lo?i dèn này là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n h?p lý mang l?i ngu?n ánh sáng t?p trung ?m cúng và mang d?m phong cách hi?n d?i mà l?ch s?.

 

Sau dây là m?t s? lo?i dèn thu?ng du?c ?ng d?ng trong các phòng Spa mang l?i hi?u qu? trang trí và tác d?ng chi?u sáng r?t cao:

 

1. Ðèn treo tu?ng trang trí Spa:

 

Trên n?n ánh sáng d?u nh?, vào lúc ban ngày, ch? c?n l?y tr?c ti?p ngu?n ánh sáng r?i vào qua các c?a s? kính cung d? t?o nên kho?ng ngu?n sáng k? ?o t?i các không gian ph? nhu s?nh t?i, v? trí du?i chân c?u thang d? d?n khách vào phòng spa riêng…. Vào bu?i t?i, có th? s? d?ng các lo?i dèn  treo tu?ng g?, nh?ng lo?i dèn chi?u nh? có kh?p xoay hu?ng chi?u d? t?o hi?u qu?.

 

dèn treo tu?ng

2. Ðèn ?p tu?ng trang trí Spa:

 

Ðèn ?p tu?ng g? du?c trang trí trong các h?c tu?ng, k? t? ho?c m?t góc tu?ng, t?o ánh sáng thân m?t, ?m cúng cho không gian làm d?p này. Có th? ch?n các lo?i dèn có các ki?u dáng khác nhau v?i ch?t li?u g? d? t?o nên v? d?p hài hoà mà sang tr?ng. Bên c?nh dó, dèn ?p tu?ng k?t h?p v?i dèn chùm l?n treo tr?n luôn là m?t xu hu?ng du?c nhi?u ngu?i l?a ch?n

Ðèn ?p tu?ng

3. Ðèn bàn trang trí cho phòng Spa

 

dèn bàn

 

Ðèn bàn b?ng g? góp ph?n mang d?n c?m giác thu giãn, d? ch?u cho khách d?n Spa. Ðèn bàn có th? du?c b? trí ? trên b? b?n t?m ho?c trên bàn d? d?. Ngoài ra có th? k?t h?p v?i lo?i dèn tinh d?u d? ch? kh? mùi, dem l?i m?t không gian s?ch s?, thom mát mà còn tang s? sang tr?ng cho không gian Spa nh? thi?t k? d?c dáo, tinh t?.

Các tin khác