Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Kinh nghiệm treo đèn trong phòng ăn hiện đại

Kinh nghiệm treo đèn trong phòng ăn hiện đại

12/11/2014 10:16:05 PM

Ánh sáng trong khu v?c phòng an r?t quan tr?ng và có ý nghia r?t l?n d?n vi?c thu?ng th?c b?a an c?a b?n. Ð?c bi?t, trong nh?ng ngôi nhà hi?n d?i v?i di?u ki?n cho phép thì phòng an thu?ng du?c chi?m nhi?u di?n tích hon. Ði?u này l?i khi?n cho vi?c l?a ch?n nh?ng thi?t b? chi?u sáng tr? nên du?c chú tr?ng hon.

Kinh nghi?m treo dèn trong phòng an hi?n d?i

Kinh nghi?m treo dèn trong phòng an hi?n d?i

 

Sau dây, chúng tôi xin b?t mí cho các b?n m?t s? kinh nghi?m treo dèn trang trí trong phòng an hi?n d?i d? b?n tham kh?o:

L?a ch?n lo?i dèn:

Trong trang trí phòng an, có r?t nhi?u m?u dèn trang trí da d?ng v? m?u mã và ki?u dáng d? b?n có th? l?a ch?n tùy theo s? thích c?a mình. Các lo?i dèn thu?ng trang trí trong phòng an nhu dèn chùm, dèn th?, dèn ?p tu?ng…tuong ?ng v?i các ki?u dáng nhu hình hoa van, hình c?u, hình tr?…cách di?u trông r?t b?t m?t. Tùy thu?c vào không gian d? l?a ch?n dèn sao cho phù h?p v?i can phòng cung nhu màu s?c tuong ?ng v?i các v?t d?ng trong phòng.

 

C?n xác d?nh du?c phong cách trang trí c?a mình:

Ðây là khu v?c noi an u?ng, t? h?p c?a toàn th? gia dình. Trong cách trong trí can phòng này, vi?c l?a ch?n t? lo?i dèn, ki?u dáng dèn d?n nh?ng chi?c chao dèn,... d?u th? hi?n th? hi?n phong cách c?a b?n m?t cách rõ nét nh?t sao cho phù h?p v?i t?ng th? c?a can phòng c?a b?n.

 

Xác d?nh du?c v? trí treo dèn:

 Ðèn trang trí thu?ng du?c treo ? ngay trên bàn an, nhung còn ph? thu?c vào kích thu?c can phòng và b? trí d? d?c trong phòng. N?u can phòng quá dài ho?c có nhi?u d? v?t khác c?n chi?u sáng thì nên ch?n gi?i pháp trung hòa gi?a các d? v?t, nên chú ý d?n v? trí chi?u sáng c?a v? trí m?i ngu?i ng?i trên bàn an.

 

L?a ch?n ánh sáng phù h?p:

 Không gian c?n chi?u sáng là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng quy?t d?nh d?n s? lu?ng dèn trang trí phòng b?p mà b?n c?n cung c?p cho can phòng. Không nên d? ánh sáng t?i quá hay sáng quá s? m?t di c?m giác ?m cúng cho m?i ngu?i trong gia dình.

 

B?n nên th?c s? chú ý dèn cung là m?t tác ph?m ki?n trúc. Chính vì v?y vi?c ch?n dèn d? phù h?p v?i qu?n th? ki?n trúc quanh nó là m?t tiêu chí không kém ph?n quan tr?ng. N?u có th? b?n nên tu v?n v?i các chuyên gia tru?c khi dua ra quy?t d?nh l?a ch?n dèn trang trí phù h?p nh?t cho không gian sinh ho?t chung c?a gia dình b?n.

Các tin khác