Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Kỹ thuật chọn đèn thả để phù hợp với từng ngôi nhà

Kỹ thuật chọn đèn thả để phù hợp với từng ngôi nhà

3/4/2015 12:44:59 PM

Ðèn th? là m?t lo?i dèn c? d?nh du?c treo theo m?t du?ng th?ng t? tr?n nhà, b?ng m?t s?i dây ho?c thanh kim lo?i. Chúng thu?ng du?c s? d?ng nhi?u cái cùng lúc. Chúng có th? cung c?p ánh sáng xung quanh và t?o nên nhi?u phong cách phù h?p v?i s? thích c?a m?i ngu?i.

Sau dây, chúng tôi xin cung c?p m?t s? thông tin co b?n v? cách l?a ch?n dèn th? cho b?n tham kh?o:

- Ánh sáng c?a dèn: Ánh sáng dèn th? chi?u lên hay chi?u xu?ng là ph? thu?c vào noi b?n treo dèn th? và ch?c nang c?a chúng dùng d? chi?u sáng ch? y?u hay ch? d? trang trí. Chúng s? cung c?p ánh sáng m?m m?i, nh? d?u hay ánh sáng m?nh là do ý mu?n c?a b?n. Khi ch?n dèn th? chi?u lên: ánh sáng c?a dèn t?a sáng xung quanh b?ng cách hu?ng ánh sáng lên trên, ánh sáng t?p trung và m?t di?m nh?t d?nh trong can phòng c?a b?n. Còn dèn th? chi?u xu?ng là phuong th?c t?t nh?t cho nhi?m v? chi?u sáng, khi chúng hu?ng ánh sáng tr?c ti?p xu?ng du?i.

K? thu?t ch?n dèn th? d? phù h?p v?i t?ng ngôi nhà

K? thu?t ch?n dèn th? d? phù h?p v?i t?ng ngôi nhà

- Kích thu?c c?a dèn: N?u b?n dang làm vi?c trong m?t không gian nh?, ho?c ch? mu?n da d?ng hóa cái nhìn c?a b?n, b?n có th? mu?n xem xét vi?c s? d?ng dèn th? don ho?c dèn 3 bóng. Còn d?i v?i dèn th? nhi?u bóng: B?n nên d?t trong nh?ng can phòng r?ng d? làm n?i b?t không gian.

- S? lu?ng dèn th?: bao nhiêu dèn th? b?n nên mua cho m?t ch?? Tùy thu?c vào nh?ng gì b?n dang chi?u sáng, b?n có th? ch?n m?t dèn th? don ho?c m?t nhóm nhi?u chóa (chao). Làm n?i b?t m?t b?c tranh ngh? thu?t tuy?t m? v?i m?t dèn th? duy nh?t, ho?c s? d?ng nhi?u dèn trong m?t vòng tròn, du?ng th?ng ho?c trên m?t du?ng di d? nh?n m?nh m?t ph?n nào dó c?a can phòng.

- Phong cách dèn th?: V?i m?t lo?t các phong cách có s?n d? l?a ch?n d?ng dèn trang trí n?i th?t này, dèn th? là m?t ph?n tuy?t v?i d? s? d?ng trong y?u t? thi?t k?. Ðèn th? có hai phong cách hi?n d?i và c? di?n d? b?n l?a ch?n d? phù h?p cho m?i hông gian trong nhà b?n.

N?u b?n dã s?n sàng d? th?p sáng phòng c?a mình b?ng nh?ng chi?c dèn th? trang trí v?i v? d?p quy?n ru này. Hãy b?t d?u b?ng cách tham kh?o các s?n ph?m dèn th? d?c dáo v?i m?u mã và ki?u dáng da d?ng c?a Phú M? An b?n nhé.

Các tin khác