Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Lắp đặt hệ thống điện hợp phong thuỷ

Lắp đặt hệ thống điện hợp phong thuỷ

4/8/2014 8:31:29 AM


T?o ra du?ng dây di?n an toàn mà không làm gi?m y?u t? th?m m? và cân b?ng du?c các y?u t? âm duong và ngu hành cho can nhà là di?u vô cùng c?n thi?t.

Th?c ra, nang lu?ng c?a di?n góp ph?n không nh? vào s? hung vu?ng cho tru?ng khí c?a ngôi nhà. Cách b? trí h? th?ng di?n cung nhu h? th?ng c?p thoát nu?c trong phong th?y hi?n d?i d?u c?n tuân theo các quy lu?t chung cung nhu d?a vào d?c di?m thi?t k? và c?u trúc c?a m?i can nhà.

 

                                           h? th?ng di?n theo phong thu?


M?i không gian s? d?ng dòi h?i cách chi?u sáng d?c thù.

Phòng ng? có tính âm, tinh l?ng nên c?n ánh sáng d?u, không chói lóa.

T?i phòng khách, khi có dông ngu?i và trong các bu?i g?p m?t trang tr?ng thì nên dùng dèn chùm có ánh sáng vàng (thu?c Th?, trung hòa), còn khi ít ngu?i thì có th? dùng ánh sáng c?a dèn bàn ho?c dèn treo tu?ng lo?i nh?.

                                          l?p di?n theo phong thu?

Phòng an nên s? d?ng lo?i ánh sáng ?m áp và tránh dùng dèn có ánh sáng xanh hay tím vì có th? t?o c?m giác d? an b? bi?n s?c. Ch? làm vi?c (tính duong, d?ng) thì c?n ánh sáng chi?u t?p trung và tr?c ti?p.

H? th?ng di?n trong nhà v?n thu?c hành H?a do dó c?n tách bi?t v?i h? th?ng nu?c vì theo ngu hành Th?y kh?c H?a. Các thi?t b?, ? c?m di?n ph?i s? d?ng lo?i ch?ng nu?c và ph?i d? ? v? trí an toàn, tránh vi?c b? nu?c b?n vào. Cung nên tránh di âm nhi?u dây di?n ? sàn nhà v? sinh hay di chung v?i h?p gen du?ng ?ng nu?c.

Nh?ng khu v?c nhi?t d? cao (nhu b?p, phòng có máy móc…) cung c?n tách bi?t và n?i d?t dây di?n d? tránh H?a th?nh quá d? gây cháy ch?p.

Các tin khác