Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Lựa Chọn Đèn Trang Trí Thích Hợp Cho Không Gian Nhà Phố

Lựa Chọn Đèn Trang Trí Thích Hợp Cho Không Gian Nhà Phố

2/5/2015 6:15:18 PM
Đèn trang trí cho ngôi nhà rất quan trọng, đèn tạo ra ánh sáng cho ngôi nhà thêm ấm áp, sang trọng khi bạn biết cách bố trí và lựa chọn đèn. Phú Mỹ An giới thiệu cách lựa chọn đèn thích hợp cho ngôi nhà khu phố


M?t ngôi nhà d?p là m?t ngôi nhà không nh?ng d? vào thi?t k? c?a ngôi nhà, các d? trang trí n?i th?t ti?n ngh? mà còn d?a vào hi?u ?ng ánh sáng, trong dó có c? vi?c l?a ch?n dèn trang trí.

dèn trang trí,dèn trang trí phong an

Ðèn trang trí phòng an lung linh

Ánh sáng trong ngôi nhà có tác d?ng tr?c ti?p d?n tâm lý c?a ch? nhà, khi ánh sáng t?t thì s? tác d?ng r?t t?t d?n tâm tr?ng c?a các thành viên trong nhà và ngu?c l?i. Qua dó ta th?y du?c t?m quan tr?ng c?a vi?c b? trí dèn trang trí.

Ðèn trang trí n?i th?t có ?nh hu?ng r?t l?n t?i ki?n trúc c?a  ngôi nhà, dèn có thê  t?o ra cho không gian ngôi nhà thêm ?p áp, sang tr?ng, lung linh hay l?nh l?o, bu?n t?. Theo quan ni?m phong th?y dèn chi?u sáng còn mang v?n may d?n cho gia ch? n?u bi?t b? trí dèn ánh sáng theo dúng phong th?y.

Ð?i v?i dèn trang trí phòng ng? thì thu?ng ch?n lo?i dèn có ánh áng d?u nh?, không chói lóa nhung ph?i d?m b?o du?c ánh sáng d? sinh ho?t nhu dèn bàn...

dèn bàn,dèn trang trí phòng d?c sách

Ðèn bàn làm vi?c sang tr?ng

Còn d?i v?i dèn trang trí dành cho phòng khách thì thu?ng dùng nh?ng lo?i dèn sang tr?ng nhu dèn chùm pha lê…  là phù h?p nh?t. Còn d?i v?i không gian phòng khách có di?n tích h?p thì thì nên dùng ánh sáng c?a dèn treo tu?ng ho?c dèn bàn lo?i nh?.

dèn chùm phòng khách

Ðèn chùm phòng khách sang tr?ng

Ð?i v?i phòng an nên dùng nh?ng dèn trang trí có ánh sáng ?m áp nhu dèn th?, tránh dùng nh?ng lo?i dèn có ánh sáng màu xanh vì màu xanh d? làm th?c an bi?n s?c.

dèn th?,dèn th? g?

Ðèn th? g? Phú M? An

N?u quý khách có ý d?nh s? d?ng dèn trang trí hãy d?n v?i Phú M? An, chúng tôi s? tu v?n cho quý khách t?n tình và ph?c v? chu dáo nh?t.

 

Các tin khác