Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Lựa chọn và bố trí đèn chiếu sáng cho không gian phòng ngủ

Lựa chọn và bố trí đèn chiếu sáng cho không gian phòng ngủ

10/31/2017 2:18:33 PM
Bên cạnh phòng khách thì phòng ngủ là nơi sinh hoạt riêng tư, là không gian nghỉ ngơi sau nhiều giờ sinh hoạt, làm việc vô cùng mệt mỏi.
L?a ch?n du?c m?t chi?c giu?ng t?t, n?i th?t g?n gàng thôi thì v?n chua d? mà m?t y?u t? vô cùng quan tr?ng b?n không th? b? qua dó là thi?t k? ánh sáng cho không gian phòng ng?. Ðây là m?t công vi?c không h? d? dàng. Trong bài vi?t du?i dây chúng ta s? cùng tìm hi?u v? cách l?a ch?n và b? trí dèn chi?u sáng cho phòng ng? sao cho h?p lý nhé!
 
L?a ch?n ánh sáng phù h?p v?i ch?c nang phòng ng?
 
Phòng ng? dôi khi không don thu?n là phòng ng?, dó còn có th? là noi vui choi, gi?i trí, dó cung có th? là noi d?t bàn làm vi?c, vì th? chúng ta c?n l?a ch?n dèn chi?u sáng cung nhu s?p d?t chúng sao cho phù h?p v?i nhi?u m?c dích s? d?ng khác nhau. Ví d? nhu bu?i t?i b?n thu?ng cùng con xem TV tru?c khi di ng? thì b?n nên l?p d?t dèn ? d?u giu?ng ho?c bên c?nh giu?ng, n?u b?n don thu?n mu?n phòng ng? là noi thu giãn thì dèn nên du?c d?t ? nh?ng v? trí nhu h?c tu?ng hay tr?n nhà thì s? h?p lý hon. 
 
B? trí ánh sáng theo ch? d?
 
B?n mu?n phòng ng? c?a mình du?c thi?t k? theo ch? d? nào? Lãng m?ng, ng?t ngào hay ?m cúng, ?n tu?ng? Tùy theo m?i thiên hu?ng thi?t k? và s? thích khác nhau cung s? có nh?ng cách b? trí dèn chi?u sáng trong phòng ng? khác nhau. Ð? t?o nên s? lãng m?n cho không gian phòng ng?, b?n có th? b? trí 2 bóng dèn treo tu?ng ? 2 bên d?u giu?ng. Tuy nhiên n?u b?n mu?n không gian phòng ng? d?p l?ng l?y d?y ?n tu?ng, b?n hãy th? cân nh?c m?t chi?c dèn chùm pha lê treo gi?a can phòng xem sao nhé.
 
L?a ch?n màu s?c ánh sáng cho phù h?p
 
Không gian phòng ng? c?n có s? thu giãn, bình yên, b?i th? lo?i ánh sáng phù h?p v?i phòng ng? cung s? là nh?ng ánh sáng có tác d?ng mang l?i c?m giác dó. Màu s?c ánh sáng du?c s? d?ng ph? bi?n cho phòng ng? n?m trong d?i ánh sáng t? màu l?nh java d?n màu h?ng nh?t. B?n có th? dan xen k?t h?p gi?a nhi?u màu s?c ánh sáng khác nhau d? làm tang thêm s? lung linh, d?c dáo cho can phòng ng? c?a mình.
 
Trên dây là m?t s? g?i ý v? cách l?a ch?n cung nhu b? trí dèn chi?u sáng trong phòng ng?. N?u b?n có nhu c?u l?p d?t dèn chi?u sáng cho không gian phòng ng? c?a gia dình mình, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi d? nh?n du?c s? tu v?n t?t nh?t. Chúng tôi cam k?t mang d?n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t lu?ng t?t nh?t cùng giá c? ph?i chang nh?t.
 

Các tin khác