Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Lưu ý khi chọn đèn trang trí phong thuỷ

Lưu ý khi chọn đèn trang trí phong thuỷ

3/4/2015 8:29:17 AM
Chọn đèn trang trí có cần phải quan tâm đến vấn đề phong thuỷ hay không

L?a ch?n dèn trang trí phù h?p phong th?y

  Vi?c l?a ch?n dèn trang trí có c?n ph?i quan tâm d?n v?n d? phong thu? hay không v?n còn có nhi?u ý ki?n trái chi?u nhau, qua bài vi?t này chúng tôi s? dua d?n cho các b?n m?t suy nghi m?i v? vi?c ch?n dèn trang trí theo phong thu?.

  Theo phong th?y, ánh sáng có m?t v? trí r?t quan tr?ng, ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n s?c kh?e cung nhu h?nh phúc c?a con ngu?i. Phong th?y là t?t c? nh?ng gì v? nang lu?ng và ánh sáng là bi?u hi?n m?nh m? nh?t c?a nó. Th?c t?, ánh sáng trong nhà b?n, c? ánh sáng t? nhiên và nhân t?o, d?u ?nh hu?ng r?t nhi?u d?n ch?t lu?ng c?a nang lu?ng trong ngôi nhà. Khi b?n th?p sáng m?t khu v?c nào dó, nghia là b?n dã kích ho?t khu v?c dó v?i ngu?n nang lu?ng phong th?y vô hình. B?n c?n bi?t xác d?nh t?ng khu v?c nên tang cu?ng hay gi?m nang lu?ng, và nh?ng d?ng ánh sáng nào là t?t nh?t, phù h?p nh?t v?i m?c dích s? d?ng. L?a ch?n dèn trang trí phong th?y c?n luu ý m?t s? di?u sau dây:

 

                                                  luu ý khi ch?n dèn trang trí phong thu?, ch?n dèn trang trí theo phong thu?

                                                                                             Luu ý khi ch?n dèn trang trí phong thu?

Ch?n theo hu?ng giao ti?p:

   Tu? theo d?i n?i hay d?i ngo?i mà s? d?ng dèn tuong ?ng. Ví d? s?nh dón khách hu?ng tru?c nhà thì tính duong cao, c?n ch?n nh?ng lo?i dèn r?c r? hon là s?nh ph?, l?i di phía sau nhà. Ho?c h? th?ng dèn phòng khách c?n nhi?u t?ng b?c khác nhau, có th? thêm dèn chùm d? gia tang tính n?i b?t khi t?p trung dông ngu?i. Trong khi phòng sinh ho?t n?i b? thì ít dèn hon, ki?u dèn tinh t?i hon, ánh sáng phân tán và d?u nh? hon.

Ch?n theo hu?ng phuong v?:

  Là hu?ng tính toán d? b? trí dèn so v?i ch? th? xem xét. Ví d? trong phòng ng? thì v? trí n?m trên giu?ng là ch? th? chính, các vùng xung quanh trái – ph?i – tru?c – sau, trên d?u du?i chân là các phuong v? tuong ?ng v?i d?c thù gia ch? và nhu c?u s? d?ng. T? phuong v? so v?i ch? th? xem xét s? di d?n quy?t d?nh lo?i dèn và ki?u chi?u sáng, c? th? là vùng hai bên trái ph?i s? dùng dèn bàn di?u ch?nh cu?ng d? sáng, ho?c dèn treo th? xu?ng ra sao. Vùng tu?ng trên d?u giu?ng ch? dùng dèn h?t tu?ng nh? nhàng, tránh dùng dèn r?i gay g?t, còn các vùng xa giu?ng có th? dùng dèn d?ng hay dèn áp tu?ng d? t?o di?m kích ho?t khí, tóm l?i là không th? l?p dèn tràn lan mà không chú ý d?n phuong v? xoay quanh sinh ho?t c?a ch? th?.

Ch?n theo b?i c?nh s? d?ng:

   Ðèn trang trí thu?ng du?c mua sau khi dã hoàn thành xây d?ng d? gia ch? có th? ph?i h?p v?i các thành ph?n trang trí khác trong nhà nhu tranh ?nh, rèm c?a, bàn gh?… N?u ngôi nhà không quá l?ng l?y, b?n c?n tránh nh?ng lo?i dèn quá c?u k?, nhi?u góc c?nh hay mui nh?n, v?a d? bám b?i v?a là di?m xung sát không t?t. Khi bu?c vào m?t can phòng d?y d? ánh sáng mà không ng?n dèn nào choá m?t gây khó ch?u thì có nghia là ánh sáng phòng dó dã du?c ki?m soát v?a ph?i.

 

                                                 den trang tri phong thuy

                                                                                  Ch?n dèn phong thu? theo b?i c?nh s? d?ng

Ch?n dèn theo ngu hành:

  Ánh sáng theo các s?c c?a ngu hành cung c?n tuong sinh hài hoà v?i không gian và gia ch?, ví d? phòng ng? v?n thu?c m?c nên dùng ánh sáng vàng nh? (th? ) có th? di?m thêm ánh xanh (thu?), phòng làm vi?c nên l?y ánh sáng tr?ng (kim) làm ch? d?o, có b? sung ánh sáng vàng (th?) d? tuong sinh. Gia ch? m?ng ho? s? h?p hon v?i ánh sáng xanh lá cây, vàng và cam. Trong khi ngu?i m?ng thu? theo nguyên t?c ngu hành s? thiên v? ánh sáng tr?ng và xanh bi?n, ki?u dèn có u?n lu?n m?m m?i ho?c dèn tròn tr?a (kim sinh thu?). Di nhiên không th? áp d?t n?u gia ch? không thích, nhung thông thu?ng các nguyên t?c ngu hành khá phong phú và không ít thì nhi?u s? tuong h?p v?i d?c tính gia ch? và không gian c? th?.

  Tóm l?i, ch?n dèn trang trí n?i th?t v? co b?n là ch?n nh?ng thi?t b? v?a trang trí v?a ph?c v? nhu c?u s? d?ng, l?i hàm ch?a nhi?u y?u t? phong thu? mang d?n không gian các y?u t? h? tr? trong tâm lý. Vì th? khi ch?n dèn không d? s? r?c r? thu hút c?a ki?u dáng làm quên di vai trò tang cát gi?m hung c?a dèn.

Xem thêm: Ch?n dèn trang trí theo phong thu?

                                                                                                                                                                                                                  ( Suu t?m )

Các tin khác