Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn chùm trang trí phòng khách Phú Mỹ An

Lưu ý khi lựa chọn đèn chùm trang trí phòng khách

4/11/2016 2:42:09 PM

Hi?n nay dèn chùm trang trí du?c s? d?ng trong  h?u h?t các phòng khách gia dình, khách s?n… nó không ch? có tác d?ng nâng cao tính th?m m? cho ngôi nhà mà nó còn cung c?p thêm ngu?n sáng làm n?i b?t không gian n?i th?t cho can phòng và th? hi?n du?c phong cách, d?ng c?p cung nhu óc th?m m? c?a gia ch?.

Ðèn chùm thu?ng mang d?n m?t v? d?p l?ng l?y, v?i nh?ng phòng khách l?n du?c thi?t k? m?t cách càu kì thì dèn chùm là l?a ch?n vô cùng thích h?p, tôn thêm v? d?p, s? sang tr?ng quý phái cho can phòng, t?o nên nét d?c trung riêng cho ngôi nhà.

 

Lưu ý khi lựa chọn đèn chùm trang trí phòng khách

 

Ðèn chùm du?c dánh giá là m?t lo?i dèn d?c bi?t thu?ng có kích thu?c l?n, thi?t k? c?u kì, có t? 2 d?n 3 t?ng khác nhau là t?p h?p c?a nhi?u bóng dèn t?o thành chùm sáng. Chính vì s? d?c bi?t c?a nó mà khi s? d?ng dèn chùm trong trang trí phòng khách ngu?i dùng thu?ng ph?i cân nh?c v? lo?i dèn, ki?u dáng, ch?t li?u, ki?n trúc can phòng d? s? d?ng lo?i dèn phù h?p.

M?t luu ý nh? khi l?a ch?n dèn chùm b?n nên l?a ch?n chiêc dèn có chi?u cao phù h?p v?i chi?u cao c?a tr?n phòng khách. N?u tr?n nhà cao kho?ng 3 m kích thu?c dèn ch?n kho?ng 1/5 kích thu?c chi?u cao t? sàn d?n tr?n nhà. Chi?u cao tr?n nhà l?n hon 3m thì ch?n k?ch thu?c dèn  1/4  kích thu?c chi?u cao t? sàn d?n tr?n nhà.  N?u phòng khách nh? b?n nên ch?n nh?ng ?p tr?n ho?c dèn chùm không quá dài d? không làm m?t di s? cân d?i không gian. Bên c?nh dó cung c?n chú ý d?n: G?ch lát n?n, rèm c?a, th?m, v?t dung trang trí d? t?o s? ph?i h?p hài hòa theo m?t t?ng th?.

 

Lưu ý khi lựa chọn đèn chùm trang trí phòng khách

 

 

Trên th? tru?ng hi?n nay có r?t nhi?u m?u dèn chùm d?p, ki?u dáng da d?ng, giá thành r? tuy nhiên b?n c?n ph?n luu ý là ph?i ch?n d?n các nhà ph?n ph?i dèn uy tín, dáng tin c?y m?i d?m b?o cung c?p các m?u dèn có ch?t lu?ng t?t, an toàn, m?u mã d?p, giá c?nh tranh d? b?n có th? yên tâm s? d?ng.

Xem thêm: Ch?n dèn trang trí phòng khách

Các tin khác