Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Mẫu Đèn Trang Trí Độc Đáo Dành Riêng Cho Phòng Ăn Nhỏ

Mẫu Đèn Trang Trí Độc Đáo Dành Riêng Cho Phòng Ăn Nhỏ

1/31/2015 10:27:44 PM
Phong ăn nhỏ là phòng rất khó bài trí các đồ nội thất nhất là bài trí ánh sáng, bạn không thể dùng nhiều loại đèn trang trí cùng một lúc mà nên dùng một loại đèn nhưng phải tạo được ấn tượng và đủ ánh sáng để sinh hoạt. Phú Mỹ An giới thiệu một số mẫu đèn trang trí mà bạn có thể dùng nếu phòng ăn của gia đình bạn có diện tích khiêm tốn.
 
Phòng an d?p là phòng an có d? ti?n nghi và ti?t k? d?p m?t, nhung du?ng nhu còn thi?u n?u không nói d?n dèn trang trí cho phòng khách. 
N?u bi?t cách sáng t?o trong cách k?t h?p các d? v?t v?i dèn trang trí b?n s? t?o cho phòng thêm ?m áp, gan k?t các thành viên trong gia dình l?i v?i nhau. Du?i dây là các m?u dèn trang trí Phú M? An cho phòng an có di?n tích nh?.
 
den trang trí phong an
Ðèn trang trí phòng an Phú M? An

1. Ðèn th? g? thi?t k? tinh x?o

 
Phòng an là noi các thành viên trong gia dình doàn t? sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i, hay cu?i tu?n bàn bè cùng t? t?p d?n nhà an u?ng. Cách b? trí các d? dùng trong phòng cung nhu dèn chi?u sáng th? hi?n phong cách c?a b?n r? nét nh?t. M?t chi?c   dèn th? g? mang dáng v? truy?n th?ng s? mang l?i cho b?u không khí gia dình ?m áp, thân thi?n hon.
 
dèn th? g?,dèn th?,dèn th? 5 bóng
Ðèn th? g? Phú M? An
 

2. Ðèn chùm d?c dáo

 
Tr?n nhà và tuong, bàn an là màu tr?ng s? là m?t s? tuong ph?n d?p m?t khi b?n dùng   dèn chùm màu t?i v?i nh?ng du?ng nét thi?t k? d?c dáo t?o di?m nh?n cho phong an. V?i s? k?t h?p tuong ph?n t?o cho không gian phòng an nét m?i l?i và g?n k?t.
 
dèn chùm,dèn chùm 1 t?ng
Ðèn chùm Phú m? An
 

3. Ðèn treo tu?ng m?c m?c

 
Phòng an b? trí v?i nh?ng b? bàn gh?, tu?ng nhà màu s?c d?ng di?u v?i nhau thì g?n thêm hai chi?c    dèn tu?ng chuông, ? gi?a g?n m?t b?c tranh ho?c m?t chi?c guong s? làm cho không gian phòng an thêm nh? nhà thân thi?n.
 
dèn treo tuong,dèn chuông,dèn tu?ng g?
Ðèn chuông Phú M? An
 
Qua bài vi?t này Phú M? An mong r?ng b?n dã nghi ra du?c m?t cách trang trí riêng cho phòng an c?a b?n th?t d?c dáo nhé
 

Các tin khác