Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Mẹo nhỏ cho phòng ngủ thiếu ánh sáng

Mẹo nhỏ cho phòng ngủ thiếu ánh sáng

2/9/2015 5:45:41 PM
Phòng ngủ là không gian riêng tư, nhưng cũng không nên để nó quá tối tăm. Nếu phòng ngủ của bạn thiếu sáng

 

Có th? g?i phòng ng? là can phòng "th?n k?" nh?t trong ngôi nhà c?a b?n, b?i l? b?n luôn dành r?t nhi?u th?i gian t?i dây, có th? làm vi?c, gi?i trí ho?c don thu?n ch? d? ng?.

B?n hoàn toàn có th? thi?t k?, trang trí phòng ng? theo gu th?m m? cung nhu s? thích c?a mình, không c?n quá quan tâm ngu?i khác nghi gì vì ít khi ngu?i l? d?t chân vào phòng ng? c?a b?n. Phòng ng? là không gian riêng tu, nhung cung không nên d? nó quá t?i tam. N?u phòng ng? thi?u ánh sáng b?n có th? kh?c ph?c v?i m?t vài m?o x? lý sau:

B?n hãy ch?n tông màu sáng làm ch? d?o nhu màu tr?ng ngà, màu kem ho?c màu ph?n nh?t d? phòng ng? sáng hon mà v?n gi? du?c s? ?m cúng dúng nghia v?i phòng ng?.

Ch?t li?u v?i bóng s? d?ng trong phòng ng? cho chan ga g?i d?m cung có th? ph?n x? ánh sáng t?t và làm cho can phòng sáng hon dôi chút, vào ban ngày b?n nên thu nh?ng t?m rèm th?t g?n d? phòng ng? có th? l?y du?c càng nhi?u ánh sáng tr?i càng t?t. Các d? d?c và ph? ki?n trong phòng ng?, n?u s? d?ng ch?t li?u g? b?n nên l?a ch?n lo?i g? sáng màu và t?t nh?t thì b?n hãy l?a ch?n d? d?c có d? bóng ho?c làm t? ch?t li?u kính d? có th? ph?n x? ánh sáng t?t hon.

 

                                        Mẹo nhỏ cho phòng ngủ thiếu ánh sáng

                                                                           S? d?ng dèn trang trí cho phòng ng?

Có m?t cách n?a là s? d?ng dèn trang trí. Ðèn tr?n thu?ng du?c dùng là lo?i dèn m?t trâu, l?p vào tr?n gi? ho?c tr?n trang trí. Lo?i dèn này t?p trung ánh sáng vào m?t vùng và có th? xoay du?c nên b?n có th? b? trí ánh sáng vào dúng di?m b?n mu?n. K?t h?p cùng dèn bàn ? d?u giu?ng s? cho ánh sáng d? ?m và sáng cho can phòng c?a b?n, dèn tu?ng cung là m?t gi?i pháp h?u hi?u b?i ánh sáng dèn tu?ng không ch? t?o di?m nh?n cho can phòng mà còn có tác d?ng chi?u sáng khá t?t. Ngoài ra n?u mu?n can phòng c?a b?n có phong cách sang tr?ng và ?n tu?ng m?nh b?n có th? s? ph?i nghi d?n chi?c dèn chùm cho phòng ng? c?a mình.

Xem thêm: Ánh sáng trong trang trí n?i th?t

 

Các tin khác