Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Mẹo treo đèn trang trí hợp phong thủy trong nhà bếp

Mẹo treo đèn trang trí hợp phong thủy trong nhà bếp

6/29/2023 1:59:26 AM

Ánh sáng trong nhà b?p là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng giúp n?i th?t can nhà c?a b?n tr? nên d?p hon. Nó ?nh hu?ng t?i tính th?m m? và vi?c thu?ng th?c các món an c?a gia dình b?n. Do dó vi?c ch?n l?a các thi?t b? dèn trang trí nhà b?p phù h?p là vi?c c?c k? c?n thi?t.

Nhung vi?c thi?t k? v? ánh sáng và l?a ch?n các lo?i dèn cho phù h?p v?i can b?p, các d? dùng trong b?p c?a b?n cung không h? don gi?n. N?u ph?i h?p ánh sáng, màu s?c dèn không dúng s? làm cho khu v?c n?u an c?a b?n m?t di tính th?m m? c?a nó.

Sau dây, chúng tôi xin gi?i thi?u m?t s? lo?i dèn chi?u sáng thu?ng dùng và cách xác d?nh v? trí treo dèn cho nhà b?p:

1. Các lo?i dèn trang trí trong nhà b?p

-
Ðèn chùm v?i ánh sáng ? trên cao: là lo?i dèn có ánh sáng d? ch?u và tính th?m m? cao. Nó s? giúp cho c? nhà b?p c?a b?n du?c th?p sáng. B?n có th? ch?n lo?i dèn chùm phong cách c? di?n ho?c hi?n d?i tùy thu?c vào s? thích và th?m m? mình.

Ðèn chùm trang trí n?i th?t d?p

Ðèn chùm trang trí n?i th?t d?p


- Ðèn th? v?i ánh sáng s? du?c t?p trung vào m?t kho?ng không gian nh?. B?n có th? ch?n lo?i dèn này khi mu?n ánh sáng noi bàn an du?c sáng hon nh?ng v? trí khác trong b?p. Lo?i dèn này phù h?p cho nh?ng ai mu?n khung c?nh can b?p c?a mình tráng l? nhu nhà hàng cao c?p.

-
Ðèn ?p tu?ng: Lo?i dèn tu?ng này s? giúp trang trí thêm cho thi?t k? nhà b?p c?a gia dình b?n mang m?t v? d?p hài hòa.

2. Cách xác d?nh v? trí treo dèn cho nhà b?p

- C?n ph?i xác d?nh du?c v? trí treo dèn. Ðèn thu?ng du?c treo ngay phía trên bàn an, t?p trung ánh sáng chính cho khu v?c này. Ði?u dó ph? thu?c vào chi?u cao c?a tr?n, kích thu?c can phòng và cách b? trí d? dùng nhung luu ý không d? ngu?i ng?i an b? ánh sáng r?i tr?c ti?p gây c?m giác khó ch?u.

- Ði?u ch?nh ngu?n sáng thích h?p, n?u quá sáng s? m?t di c?m giác ?m cúng c?a m?t không gian sinh ho?t t?p th?. Nhung n?u t?i quá thì cung s? gây b?t ti?n cho sinh ho?t c?a m?i ngu?i, nh?t là trong nh?ng b?a an.

- N?u nhu phòng nh? có th? d? dàng trong vi?c di?u ch?nh ánh sáng thì d?i v?i phòng có di?n tích l?n ho?c có nhi?u d? v?t khác c?n chi?u sáng thì nên ch?n gi?i pháp trung hòa gi?a các d? v?t, và khi dó chùm dèn d?t ? v? trí tr?ng tâm, bên c?nh dó có th? b? trí thêm h? th?ng dèn b? tr? cho vi?c chi?u sáng r?ng rãi.

Ð? ch?n s? lu?ng dèn, ch?ng lo?i, v? trí l?p d?t sao cho d?p và ti?n d?ng, b?n c?n ph?i xác d?nh dúng nguyên t?c. Ðèn chi?u sáng dành cho nhà b?p có nhi?u ki?u và m?u mã. Khi thi?t l?p phuong án chi?u sáng, b?n c?n d?a vào kích c?, s? ph?c t?p, m?c dích s? d?ng c?a không gian b?p và nh?ng khu v?c c?n du?c chi?u sáng ch? y?u.

Các tin khác