Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Những Chú Ý Vàng Khi Chọn Và Sử Dụng Đèn Trang Trí

Những Chú Ý Vàng Khi Chọn Và Sử Dụng Đèn Trang Trí

2/4/2015 9:31:58 PM
Đèn trang trí nội thất có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, độ bền của đèn cũng phụ thuộc một phần vào cách bạn sử dụng. Phú Mỹ An đưa ra một số lưu ý khi dùng đèn trang trí để cho ngôi nhà của bạn thêm đẹp hơn.

Trên th? tru?ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i dèn trang trí v?i nhung ki?u dáng và màu s?c khác nhau, m?i lo?i dèn phù h?p v?i t?ng lo?i không gian khác nhau trong ngôi nhà, b?n ph?i bi?t cách ch?n và cách s? d?ng các lo?i dèn trang trí n?i th?t d? dèn m?i luôn m?i. Du?i dây là m?t s? di?m chú ý khi ch?n và s? d?ng dèn trang trí.

dèn chùm,dèn chùm hi?n d?i,dèn chùm d?c dáo

Ðèn chùm Phú M? An

D?a vào t?ng không gian trong ngôi nhà mà có cách b? trí các dèn khác nhau nhu phòng khách thì thu?ng có nh?ng dèn âm tr?n, dèn r?i tranh, dèn h?t tu?ng, dèn chùm, dèn th?...Vi?c ch?n dèn dua vào trang trí n?i th?t trong nhà giúp th? hi?n du?c phong cách c?a gia ch?. ví d?  bu?c vào nhà mà th?y phòng khách treo m?t chi?c dèn chùm l?ng l?y thay vì m?t chi?c dèn don gi?n thì ch? nhân can phòng này chu?ng phong cách c? di?n.

dèn bàn g?m,dèn bàn

Ðèn bàn Phú M? An

Can nhà c?a b?n th?p nh?, hay có tr?n nhà th?p mà v?n mu?n treo dèn chùm thì b?n nên l?a ch?n lo?i dèn chùm ng?n, m?t t?ng. Khi treo dèn chùm c?n luu ý d?n ch? k? trên tr?n nhà, không nên k? nhi?u ch? hoa van c?ng v?i dèn chùm n?a s? làm cho can phòng thêm r?i m?t.

dèn cây,dèn cây g?

Ðèn cây g? Phú M? An

Ðèn trang trí có ki?u dáng don gi?n s? làm cho can phòng thêm thoáng hon. Ð?i v?i dèn treo tu?ng n?u phòng nh? thì nên dùng m?t b? dèn này thôi còn phòng to thì t?i da là hai b?

Khi mua dèn trang trí n?i th?t ngoài vi?c quan tâm d?n ki?u dáng m?u mã sao cho h?p v?i t?ng can phòng thì b?n cung nên luu ý d?n các linh ki?n di?n t? nhu dây c?m, phích c?m, noi xu?t x?, b?o hành...

Ðèn trang trí là noi bám r?t nhi?u b?i b?n nh?t trong nhà do dó b?n nên thu?ng xuyên v? sinh d? dèn luôn m?i và s? d?ng du?c lâu

dèn tu?ng,dèn ?p tu?ng,dèn ?p tuong g?

Ðèn ?p tu?ng gôc Phú M? An

Trên dây là m?t s? luu ý khi s? d?ng và cách ch?n dèn trang trí mà Phú M? An mu?n gi?i thi?u v?i b?n d?c, mong r?ng qua nh?ng di?m luu ý này b?n s? có du?c m?t s? kinh nghi?m khi mu?n dua dèn trang trí vào ngôi nhà thân yêu c?a mình.
 

Các tin khác