Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Những loại đèn trang trí trong phòng ngủ

Những loại đèn trang trí trong phòng ngủ

3/3/2015 9:30:22 AM

 

Phòng ng? là không gian riêng tu, là noi d? chúng ta ngh? ngoi l?y l?i s?c kho?, phòng ng? không ch? d? ng? mà còn ph?c v? nhi?u m?c dích khác nhau. Chính vì v?y ta c?n bài trí ánh sáng c?a can phòng sao cho dúng nguyên t?c, hpj lý nh?t.

Trong phòng ng? ta c?n tính toán tru?c khi b? trí h? th?ng chi?u sáng. Ánh sáng c?n thi?t cho can phòng ph?i d?, không nên quá sáng và quá t?i, ánh sáng du?c s? d?ng thu?ng là ánh sáng m?m m?i. Phòng ng? thu?ng du?c s? d?ng v?i nh?ng m?c dích khác nhu d?c sách, xem tivi hay trang di?m.

Thông thu?ng trong phòng ng? ngu?i ta hay l?p d?t chi?c dèn d?t trên bàn ? d?u giu?ng, có th? là hai bên v?i phòng có hai ngu?i tru?c h?t là d? có th? d?c sách, báo chí tru?c khi di ng?. Ðèn ? d?u giu?ng thu?ng là  dèn bàn, yêu c?u d?i v?i nh?ng chi?c dèn bàn này là khi ng?i ta có th? d?c sách nhung khi n?m xu?ng thì không chói vào m?t, có th? di?u ch?nh d? sáng t?i và b?t t?t ti?n l?i tru?c và sau khi ng?.

N?u nhu phòng ng? c?a b?n không có bàn d? d?t dèn bàn thì chi?c dèn treo tu?ng có tay là m?t gi?i pháp thay th? h?p lý nh?t.

 

                                                  dèn trang trí phòng ng?

                                                                                        Ðèn trang trí cho phòng ng?

Tru?c khi bu?c vào phòng ng? chúng ta thu?ng ph?i b?t di?n vì v?y r?t c?n m?t công t?c di?n ? ngay phía g?n c?a ra vào. Ngoài chi?c dèn bàn ? d?u giu?ng thì nên ch?n thêm lo?i dèn khác n?a nhu dèn tr?n, dèn th?, dèn tu?ng hay dèn chùm cung là m?t s? l?a ch?n thú v? v?i nh?ng ngu?i thích s? sang tr?ng và d?c dáo c?a lo?i dèn này.

Treo dèn tu?ng ? trong phòng ng? thì không c?n thi?t ph?i treo cao nhu các phòng khác, nh?t là khi b?n s? d?ng chúng nhu ngu?n sáng chính cho can phòng. Nên ch?n lo?i dèn có chi?t áp d? có th? gi?m cu?ng d? ánh sáng khi b?n di ng?.

? c?nh bàn trang di?m cung c?n l?p d?t chi?c dèn riêng. Ánh sáng du?c s? d?ng ? dây ph?i là ánh sáng th?t t? nhiên và d? sáng, d? b?n nhìn rõ khi trang di?m nh?ng chi ti?t nh?. V? trí c?a dèn cung c?n du?c xác d?nh chính xác d? sao cho h?t vào chính gi?a khuôn m?t mà không b? ph?n x? nhi?u l?n. Lo?i dèn du?c s? d?ng là dèn bàn hay dèn tu?ng ki?u d?ng.

 

                                                      dèn trang di?m phòng ng?

                                                                                           Ðèn trang di?m

Ðèn tr?n cung du?c nhi?u gia dình s? d?ng, dèn tr?n ? dây thu?ng là lo?i dèn m?t trâu. Lo?i dèn này t?p trung ánh sáng vào m?t vùng và có th? xoay du?c nên b?n có th? b? trí ánh sáng vào dúng di?m b?n mu?n. K?t h?p cùng dèn d?u giu?ng s? cho ánh sáng d? ?m và sáng cho can phòng c?a b?n.

 

                                              dèn tr?n phòng ng?

                                                                                               dèn tr?n phòng ng?

V?i nh?ng phòng có d?t Tivi, b?n nên b? trí m?t chi?c dèn ngay c?nh, d?i di?n v?i tivi d? khi xem b?n có th? t?t nh?ng dèn khác mà v?n có d? ánh sáng khi xem, không làm h?i m?t c?a b?n.

Ð? l?a ch?n du?c các lo?i dèn trang trí phòng ng? c?a gia dình, b?n nên l?a ch?n c?n th?n và có s? hi?u bi?t d? không gian phòng ng? c?a b?n luôn ?m áp và c?m th?y h?nh phúc. Ð? nh?n du?c s? tu v?n h? tr? b?n hãy liên l?c v?i công ty Phú M? An. Chúng tôi luôn luôn dem d?n cho b?n s? tu v?n chính xác nh?t khi?n b?n hài lòng.

 

Các tin khác