Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

11/27/2014 2:20:12 AM
den trang tri noi that, den treo tuong, den ngu, den ban an, thiet bi chieu sang

V?i vi?c chi?u sáng nhà ?, t?t nhiên uu tiên hàng d?u v?n là ánh sáng tr?i. Còn ánh sáng dèn có hi?u qu? hay không, ph?i ph? thu?c vào thi?t k? ki?n trúc và d?c di?m c?a t?ng can phòng.

Ð?i v?i phòng khách, công su?t dèn ph?i phù h?p v?i không gian noi nó du?c s? d?ng. N?u phòng khách có di?n tích r?ng, ta có th? s? d?ng dèn chùm hay nhi?u bóng dèn r?i chi?u t? tr?n nhà xu?ng. N?u tu?ng son màu sáng và có l?p guong l?n thì không c?n m?c nhi?u bóng dèn vì h? s? ph?n x? cho m?c h?p th? ánh sáng cao. Ngoài ra, nên k?t h?p v?i nh?ng lo?i dèn có chân d? có th? di chuy?n du?c, b? trí c?nh b? gh? salon, góc phòng dùng d? d?c sách hay t?o m?t góc riêng ?m cúng. N?u phòng khách hay noi sinh ho?t chung có di?n tích nh? h?p, nên dùng dèn treo tu?ng don gi?n. Luu ý r?ng nh?ng b? dèn chùm nhi?u t?ng ch? thích h?p cho các d?i s?nh ho?c không gian có d? cao tr?n trên 4 m.

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

Trong phòng ng?, không c?n ánh sáng r?c r? mà nên t?p trung vào nh?ng di?m c?n thi?t nhu bàn trang di?m, t? treo qu?n áo, dèn bàn noi d?u giu?ng d? d?c sách. N?u trong phòng ng? có d? TV thì d?ng quên thêm m?t bóng dèn nh? phía sau ho?c g?n v?i TV d? gi?m s? chói m?t do cu?ng d? sáng thay d?i liên t?c phát ra t? màn hình.

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

V?i phòng b?p và an, nên b? trí dèn t?i các khu v?c bàn an và các v? trí quan tr?ng khác nhu ch? d? ch? bi?n th?c an, ch?u r?a. Bóng dèn dùng cho b?p thu?ng có hai lo?i, dây tóc và halogen. Ðèn cho bàn an nên là dèn dây tóc d? th?c an d?t trên bàn trông ngon m?t hon, và thu?ng b? trí dèn ? ngay trên, chi?u th?ng xu?ng bàn an, không t?a ra xung quanh.

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

Phòng t?m luôn c?n có d? ánh sáng. Guong cung c?n dùng dèn chi?u sáng riêng, n?u guong dài thì dèn ph?i du?c b? trí ? hai bên, guong tròn ho?c h?p thì b? trí dèn ? phía trên d? chi?u sáng rõ m?t ngu?i. Nên chú ý dùng lo?i dèn thích h?p trong môi tru?ng có d? c?m cao nhu phòng t?m.

Phối hợp ánh sáng trong nội thất sao cho phù hợp??

 

Hãy d?n v?i Phú M? An chúng tôi d? du?c tu v?n và tham kh?o v? dèn trang trí n?i th?t. Chúng tôi luôn dua ra s? l?a ch?n h?p lý nh?t v?  dèn trang trí nh?m tô thêm v? d?p ngôi nhà c?a b?n.

Các tin khác