Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Phòng khách thêm sang trọng khi kết hợp đèn chùm và đèn ốp tường

Phòng khách thêm sang trọng khi kết hợp đèn chùm và đèn ốp tường

3/3/2015 10:12:53 AM
Phòng khách là chỗ để gia chủ tiếp đón các khách quý đến nhà chơi, nên phòng khách phải được trang trí một cách sang trọng và nổi bật. Cách bố trí đèn cũng rất quan trọng vì nếu bố trí đèn không hợp lý thì không tạo được không khí cho căn phòng. Phú Mỹ An giới thiệu cách kết hợp giữa đèn chùm và đèn ốp từng để phòng khách thêm phần sang trọng.
Phòng khách là noi ti?p dãi b?n bè, khách quý khi ch? nhân m?i d?n nhà choi. Nên phòng khách có m?t v? trí r?t quan tr?ng trong ngôi nhà. Phòng khách có th? ví là “b? m?t” c?a gia ch?, là s?a l?ch thi?p mà gia ch? dành cho khách khi ghé tham.
Ð? có m?t phòng khách d?c dáo và sang trong thì các d? n?i th?t bên trong ph?i du?c trang trí m?t cách h?p lý, dúng theo chu?n c?a ki?n trúc ngôi nhà. Ð? có du?c m?t ki?n trúc phòng khách d?p thì gia ch? ph?i bi?t k?t h?p gi?a các d? v?t trang trí trong phòng v?i nhau t?o nên cái riêng và d?c dáo. Phú M? An xin mách nh? cách k?t h?p gi?a dèn chùm và dèn ?p tu?ng sao cho phòng khách nhà b?n thêm sang tr?ng.
dèn trang trí phong khách, dèn chùm phòng khách
Ðèn trang trí phong khách Phú M? An
Ðèn chùm dem mang l?i s? sang tr?ng:
 
Ð? có du?c phong khách d?p v?i dèn chùm thì b?n ph?i bi?t k?t h?p gi?a  dèn chùm và ki?n trúc trong phòng. Là m?t phòng khách có di?n tích r?ng thì b?n nên ch?n kích thu?c dèn chùm nhi?u tâng, kích thu?c to, còn ngu?c l?i thì b?n nên ch?n dèn chùm m?t t?ng mang kích c? nh? s? t?o du?c s? hài hòa cho can phòng. Bên c?ch dó, b?n mu?n can phòng toát lên v? sang tr?ng thì ch?t li?u làm dèn thu?ng là phalê, d?ng nhu dèn pha lê th? thông t?ng, dèn chùm b?ng d?ng, dèn chùm inox…. ki?u dáng thu?ng là hình ?ng, hình ch? nh?t, v?i nhi?u góc c?nh d?c dáo. Màu s?c sáng tr?ng cung s? là y?u t? r?t quan tr?ng.
dèn trang trí phòng khách, dèn tuong phòng khách, dèn chùm phòng khacha
Ðèn trang trí phong khách Phú M? An
Ðèn ?p tu?ng mang s? d?c dáo
 
Ðèn chùm trang trí cho phong khách thêm sang tr?ng, l?ng l?y  nhung v?i  dèn ?p tu?ng lai mang d?n di?m nh?n cho can phòng. Ðèn ?p tu?ng thu?ng ch?n nh?ng lo?i dèn philips ?p tr?n, dèn ?p t?o di?m nh?n cho các d? v?t nhu b?c tranh, diêu kh?c…, nh?ng dèn ?p tu?ng sang tr?ng, ki?u dáng có h?a ti?t d?c d? t?o di?m nh?n cho can phòng.
S? k?t h?p gi?a dèn chùm sang tr?ng v?i dèn ?p tu?ng d?c dáo t?o cho phòng khách c?a nhà b?n v?a sang tr?ng l?i v?a d?c dáo. Bên c?ch dó b?n ph?i bi?t k?t h?p trang trí các d? v?t trong nhà : b? bàn gh?, t? d?ng d? trang trí…màu s?c n?n nhà và tu?ng nhà cung góp ph?n không nh? t?o cho phòng khách thêm sang trong, d?c dáo.
 
 

Các tin khác