Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Phòng ngủ với độ ánh sáng hợp phong thủy

Phòng ngủ với độ ánh sáng hợp phong thủy

2/3/2015 11:14:34 PM
Phòng ngủ trong gia đình có một vị trí rất quan trọng. Đó là nơi riêng tư của từng thành viên trong gia đình nghỉ ngơi. Ánh sáng trong phòng ngủ ảnh hưởng rất nhiều tới gia chủ và có quan hệ mật thiết về phong thủy. Vậy ánh sáng như thế nào là hợp với phong thủy của phòng ngủ? Phú Mỹ An giúp bạn cách bố trí ánh sáng trong phòng ngủ sao cho hợp phong thủy.

 

Sau m?t ngày làm vi?c v?t v?, m?t m?i thì phòng ng? là noi nghi ngoi, thu giãn tho?i mái. Ð? có du?c phòng ng? hoài hòa t?t v? phong th?y thì y?u t? ánh sáng r?t quan tr?ng.

 

M?t phòng ng? có ánh sáng hài hòa, d?u nh?, t?o du?c s? cân b?ng h?p lý là phòng ng? t?t cho ch? nhân can phòng dó b?i nó s? giúp tinh th?n luôn du?c tho?i mái, kh?e m?nh. Nên c?n ph?i luu ý d?n màu s?c, ki?u ánh sáng và cu?ng d? ánh sáng, do v?y ph?i có cách b? trí    dèn trang trí g?  trong phòng sao cho h?p lý.

 

Phòng Ng? v?i dèn tràng trí Phú M? An

Ðèn trang trí phòng ng? c?a Phú M? An

 

Trong phong th?y, dèn thu?c hành h?a, có th? dùng h?a d? hóa gi?i khí x?u và làm vu?ng thêm khí t?t. Cho nên m?t thi?t b? dèn nào trong phòng h?ng, ho?c ánh sáng b? y?u di thì ph?i thay ngay n?u không s? ?nh hu?ng d?n tâm tr?ng không t?t c?a ch? nhân.

 

Phòng ng? không gi?ng nhu phòng khách là ph?i th?t nhi?u ánh sáng. N?u phòng ng? nhi?u ánh sáng s? làm cho ch? nhân c?m th?y nóng gi?n, b?c b?i, h?p t?p. Phòng ng? là ph?i riêng tu, ?m áp,d?u nh?.

 

dèn bàn

Ðèn bàn g? Phú M? An

 

Hi?n nay trong phòng ng? không ch? là chi?c giu?ng don thu?n mà du?c trang trí b?ng nh?ng d? n?i th?t dành cho phòng ng? r?t d?p, sang tr?ng. Trong phòng ng? thu?ng có dèn bàn g? phòng ng? d? c?nh giu?ng v?i ánh sáng nh? s? làm cho ch? nhân th?y ?m áp m?i khi bu?c vào.

 

Ngoài ra , trong phòng ng? cung nên tránh d? các d? dùng hình nh?n s? làm gi?m khí t?t trong phòng. Ví d? b?n thích cây c?nh thì b?n không nên b? các lo?i cây nhu xuong r?ng, cây có hình dáng xù xì ? trong phòng ng?.

 

B?n hãy d?n Phú M? An d? có th? l?a ch?n các lo?i dèn phù h?p nh?t vì chúng tôi có r?t nhi?u ch?ng lo?i và ki?u dáng khác nhau.

Các tin khác