Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Phú Mỹ An - Trang trí nội thất

Phú Mỹ An - Trang trí nội thất

 

  Doanh nghi?p s?n xu?t thuong m?i và d?ch v? Phú M? An chuyên thi?t k? s?n xu?t các lo?i dèn trang trí n?i th?t, d?ng h?, tranh tu?ng và các v?t ph?m trang trí n?i th?t. Doanh nghi?p Phú M? An du?c thành l?p t? nam 1997, v?i nh?ng s?n ph?m du?c bán ra th? tru?ng luôn có ch?t lu?ng t?t, m?u mã d?p dã gây d?ng du?c lòng tin và uy tín trong nhi?u ngu?i tiêu dùng trên kh?p c? nu?c.

  Doanh nghi?p Phú M? An dã phân ph?i r?ng rãi s?n ph?m c?a mình d?n m?i nhà và du?c các d?i lý l?n nh? t?i các t?nh thành l?a ch?n làm d?i lý phân ph?i. Các s?n ph?m c?a Phú M? An dã góp ph?n tô di?m thêm v? d?p cho hàng tri?u ngôi nhà Vi?t. V?i d?c di?m chung c?a các s?n ph?m là khi thi?t k? luôn chú ý d?n v?n d? h?p th?i ti?t, khí h?u t?i Vi?t Nam vì th? các s?n ph?m không bao gi? có tình trang cong vênh hay hoen r? nhu các s?n ph?m khác bán hàng lo?t trên th? tru?ng. Các lo?i dèn trang trí, d?ng h? du?c s?n xu?t ch? y?u b?ng v?t li?u s?t m? thu?t và g? du?c qua x? lý c?n th?n là ch?t li?u luôn du?c nhi?u gia dình ua chu?ng và b?n d?p v?i th?i gian.

Thông tin chi ti?t v? doanh nghi?p

Tên don v?     :      Doanh nghi?p s?n xu?t thuong m?i và d?ch v? Phú M? An 

Tr? s? chính  :     S? 25/167 Ph? Thanh Nhàn , Qu?n Hai bà Trung , Hà N?i 

Ði?n tho?i      :     04.3863.4167   -   04. 3625.4334

Fax               :     04.3625.2824

Phân xu?ng s?n xu?t :  S? 6 Lô 11 khu công nghi?p Duyên Thái, Thu?ng Tín, Hà N?i

Ði?n tho?i      :      04. 3996.9966

Website         :      phumyan.com

Email             :      Contact@phumyan.com

Linh v?c ho?t d?ng

  • Thi?t k? , ch? t?o
  • Gia công , s?n xu?t
  • Thuong m?i 

Các bài viết khác