Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Kết hợp đèn chùm và đèn thả cho phòng ăn đẹp lung linh

Kết hợp đèn chùm và đèn thả cho phòng ăn đẹp lung linh

2/3/2015 10:21:18 PM
Phòng ăn là nơi đoàn tụ của các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc nên căn phòng này rất quan trọng trong mỗi gia đình.Phú Mỹ An mách nhỏ bạn cách tạo cho phòng ăn nét động đáo và lung linh với sự kết hợp giữa đèn chùm và đèn thả

Trong cu?c s?ng hi?n d?i nhu ngày nay, nhu c?u s? d?ng dèn trang trí phòng an trong m?i ngôi nhà hi?n d?i luôn là nhu c?u thi?t y?u d? t?o v? d?p cho khuôn viên sinh ho?t chung c?a m?i gia dình. Phòng an c?a b?n s? tr? nên ?m áp, quy?n ru hon bao gi? h?t n?u du?c th?p sáng b?ng nh?ng ánh sáng d?p m?t nh?t t? dèn chùm và dèn th? t?o nên s? k?t h?p hoàn h?o trong trang trí phòng an hi?n d?i.

K?t h?p dèn chùm và dèn th? mang trang trí cho phòng an d?p lung linh

K?t h?p dèn chùm và dèn th? mang trang trí cho phòng an d?p lung linh

Không gian trong phòng an luôn c?n thi?t s? s?ch s? và trong lành, vì v?y vi?c s? d?ng k?t h?p dèn chùm v?i dèn th? hi?n d?i d? mang l?i v? d?p phù h?p v?i khuôn viên phòng an

 

Ðèn chùm trang trí t?o v? d?p l?ng l?y:

V?i không gian nhu phòng an, dèn chùm g? trang trí ngoài mang l?i ch?c nang chi?u sáng thì  bên c?nh dó chúng còn mang l?i s? hoa m? và tinh t? cho can phòng thêm d?p l?ng l?y. Ki?u dáng dèn chùm trang trí cung r?t phong phú và da d?ng m?i lo?i du?c thi?t k? ít bóng hay nhi?u bóng dèn, m?t t?ng hay nhi?u t?n, ch?t li?u và ki?u dáng khác nhau… sao cho phù h?p v?i thi?t k? m?i phòng an khác nhau cung nhu s? thích c?a gia ch?.

 

Ðèn th? mang d?n v? d?p d?c dáo:

V?i d?c thù c?a thi?t k? dèn th? phòng an s? tr? nên d?c dáo và trang nhã hon, m?t chi?c dèn th? ru xu?ng không gian ?m cúng t?o di?m nh?n cho phòng an. Bên c?nh dó, vi?c k?t h?p dèn th? v?i dèn chùm t?o thêm s? d?c dáo cho không gian trang trí cung nhu c?m giác m?i m? cho gia ch?.

Kết hợp đèn chùm và đèn thả cho phòng ăn đẹp lung linh

Ðèn th? trang trí b?ng g?

Ngoài ra, cùng v?i vi?c l?a ch?n dèn chùm và dèn th? trang trí phòng an, b?n c?n chú ý k?t h?p các d? dùng n?i th?t cho không gian phòng an d? t?o c?m giác tho?i mái cho b?n trong m?i b?a an.

V?i s? k?t h?p hài hòa hai lo?i dèn này trong phòng an b?n nên tuân theo dúng theo quy t?c thi?t k? và ki?n trúc d? mang d?n v? d?p lung linh cho không gian sinh ho?t chung c?a gia dình thêm ?m cúng và mang l?i c?m giác thu thái trong m?i b?a an.

Các tin khác