Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Làm sao chọn vị trí cho đèn ốp tường một cách hợp lý trong ngôi nhà bạn?

Làm sao chọn vị trí cho đèn ốp tường một cách hợp lý cho ngôi nhà bạn?

2/6/2015 9:53:33 PM
Đèn ốp tường có rất nhiều loại, nhưng chung ta không biết chọn đèn ốp tường nào là phù hợp với từng vị trí trong ngôi nhà. Phú Mỹ An xin giúp bạn chọn loại đèn ốp tường cho phù hợp.

Trong vi?c s? d?ng dèn trang trí n?i th?t cho m?i ngôi nhà hi?n d?i du?ng nhu không th? v?ng m?t dèn ?p tu?ng, chúng không nh?ng là v?t d?ng trang trí h?u ích mà còn là m?t trong nh?ng gi?i pháp chi?u sáng hi?u qu? và thông minh. V?y cách ch?n dèn ?p tu?ng th? nào là h?p lý? Nó có ph?i là ánh sáng b? sung cho m?t can phòng l?n hon hay không? Có th? b? trí nó ? dâu ?

Làm sao ch?n v? trí cho dèn ?p tu?ng m?t cách h?p lý cho ngôi nhà b?n?

Ðèn ?p tu?ng g?

Xét v? ch?c nang chi?u sáng, dèn ?p tu?ng r?t linh ho?t, do dó mà có th? nhi?u ngu?i m?c sai l?m trong vi?c s? d?ng chúng. B?n có th? g?n dèn tu?ng cách sàn nhà kho?ng t? 1,5m t?i 2m và các dèn cách nhau m?t kho?ng 1,8m là h?p lý. Sau dây là m?t s? các v? trí treo dèn ?p tu?ng h?p lý:

 

V? trí hành lang: Ðây là noi mà b?n có th? th?c hi?n vi?c b? trí dèn tu?ng d?c theo b?c tu?ng. N?u dó là m?t hành lang dài thì m?i dèn tu?ng s? cung c?p d? d? sáng d? du?c d?t ? kho?ng cách dó. B?n có th? d?t chúng ? hai bên c?a cánh c?a, ho?c ? cu?i hàng lang.

Làm sao chọn vị trí cho đèn ốp tường một cách hợp lý cho ngôi nhà bạn?

Ðèn ?p tu?ng trang trí Phú M? An

V? trí  phòng l?n: Trong các không gian r?ng nhu phòng khách thi dèn ?p tu?ng du?c coi là ngu?n ánh sáng th? hai sau nh?ng chi?c dèn chính b?i chúng không quá sáng và hài hòa du?c không gian s?ng mà v?n d? d? sáng. Riêng v?i phòng ng?, kho?ng cách 0,7 – 0,9 m tính t? giu?ng là h?p lý cho m?t chi?c dèn tu?ng.

 

V? trí l?i vào: ? khu v?c này, dèn ?p tu?ng du?c s? d?ng hoàn toàn nhu m?t y?u t? trang trí, d?c bi?t ? l?i vào có tr?n cao. Khu v?c l?i vào, b?n có th? d? m?t chi?c dèn ?p tu?ng sau dó dó thêm m?t dèn treo tu?ng d? t?o ra không gian ?m áp là cách tuy?t v?i d? dón khách vào nhà.

 

V? trí ngoài tr?i: Là 1 d?ng dèn tu?ng trang trí d?p, Ðèn ?p tu?ng không ch? b? trí chi?u sáng hay trang trí trong nhà mà khu v?c hiên nhà cung là khu v?c tuy?t v?i cho dèn ?p tu?ng ngoài tr?i, chúng giúp tang an toàn ? c?a tru?c, tang tính trang trí.

 

V? trí tu?ng ngoài c?ng: Ánh sáng là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t trong thi?t k?, nhung nó thu?ng b? b? qua. M?t k? ho?ch ánh sáng tuy?t v?i v?i dèn ?p tu?ng s? c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a màu s?c và d? n?i th?t, và nó cung s? giúp b?n trông và c?m th?y t?t hon trong không gian c?a b?n.

Các tin khác