Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Quán cafe thêm ấn tương với đèn trang trí

Quán cafe thêm ấn tương với đèn trang trí

2/1/2015 10:28:08 AM
Đèn trang trí trong quán cafe không chỉ dùng để chiếu sáng, còn làm đậm phong cách của chủ quán muốn đem lại cho khách hàng mỗi khi đến với quán. Nhưng bố trí đèn sao cho để nổi bật lên phong cách riêng thì còn phụ thuộc vào thẩm mỹ và các quy tắc trong kiến trúc. Phú Mỹ An giúp bạn thêm ít kiến thức về cách bố trí đèn khi bạn có ý định tự trang trí cho quán cafe của mình.

 

Trong cu?c s?ng hi?n d?i bây gi?, các quán cafe không ch? là ch? d? m?i ngu?i vào u?ng cafe don thu?n mà là d? thu gi?n, th? mình vào không gian mang d?m phong cách riêng c?a t?ng quán. Y?u t? t?o ra phong cách riêng c?a t?ng quán thì không th? không nói d?n y?u t?   dèn trang trí n?i th?t. M?i quán cafe có cách b? trí dèn d? t?o ra nh?ng nét d?c trung riêng c?a mình d? nhíu chân khác hàng.

 

Quán cafe

Ðèn trang trí Phú M? An

 

Ðèn trong quán cafe không don thu?n là d? chi?u sáng mà là tao nên nh?ng di?m nh?n, nét th?m m? cao cho t?ng quán.

 

Ð?i v?i quán mang phong cách hoài c? thì ph?i t?o cho khách hàng c?m giác ?m cúng,g?n g?i. Không nên dùng nh?ng lo?i dèn trang trí mang ch?t li?u th?y tinh, inox nhu dèn chùm sang tr?ng, dèn th? pha lê.., nên dùng nh?ng dèn mang ch?t li?u b?ng g?, b?ng d?ng, gi?y nhu   dèn th? b?ng g?, dèn l?ng, dèn cây g?… màu sác ánh sáng ph?i ?m áp, d?u nh?.Hình d?ng dèn duyên dáng, nh? nhàng nhu hình tròn…

 

Quán cafe

Ðèn trang trí quán cafe Phú M? An

 

Quán mang phong cách hi?n d?i, sôi d?ng thì nên ch?n nh?ng nh?ng dèn mang màu s?c sáng, du?ng nét hi?n d?i nhu dèn ch?t li?u pha lê, inox…, du?ng nét m?nh kh?e, ch?c ch?n nhu hình nhon, hình ch? nh?t…. Tr?n nhà nên treo dèn chùm mang phong cách hi?n d?i, chon dèn cây inox d? nh?ng ch? góc khu?t. Bên c?nh dó còn k?t h?p v?i nh?ng dèn dây led, dèn dây led 7 màu d? t?o nên s? lung linh cho quán.

 

Bên c?nh dó, còn d?a vào mùa, ngày l?  nên ch?n dèn mang phong cách d?c truong c?a nó

 

D?a vào mùa hay nh?ng ngày l? d? ch? quán có th? trang tri cho quán phù h?p. Ðây cung là y?u t?t thu hút khách hàng dén v?i quán.

Ví d? ngày giáng sinh  nên ch?n nh?ng dèn mang s?c d?, tím, tr?ng. du?ng nét nh? nhàng nhu  dèn th?, dèn tu?ng philipsdèn led dây… k?t h?p v?i nh?ng bông tuy?t, cành cây.

Hãy sang t?o d? t?o nên nh?ng nét riêng mang d?m phong cách cùng v?i dèn trang trí c?a   Phú M? An

 

 

 

 

 

 

Các tin khác