Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Sử dụng ánh sáng đèn bàn kích hoạt vận may trong nhà

Sử dụng ánh sáng đèn bàn kích hoạt vận may trong nhà

12/30/2014 1:35:58 PM

Theo phong th?y, ánh sáng tu?ng trung cho m?t tr?i và có ý nghia h?t s?c quan tr?ng trong vi?c luu thông các lu?ng nang lu?ng. Chính vì v?y s? d?ng dèn trang trí không nh?ng tang tính duong trong nhà mà còn mang l?i nhi?u may m?n cho gia ch?. Vì v?y, b?n hãy luu ý l?a ch?n ánh sáng dèn bàn phù h?p cho m?i không gian phòng ng?, phòng khách…d? mang l?i nh?ng v?n may khác nhau trong vi?c phân b? ánh sáng dèn bàn phù h?p v?i phong th?y c?a ngôi nhà.

S? d?ng ánh sáng dèn bàn kích ho?t v?n may trong nhà

Ðèn bàn trang trí d?p cho ngôi nhà c?a b?n

Du?i dây là m?t vài quan ni?m trong vi?c l?a ch?n màu ánh sáng c?a dèn bàn d? mang l?i nh?ng ý nghia khác nhau:

- Ðèn bàn ánh sáng màu cam:  Lo?i dèn này có th? t?t cho v?n dào hoa. N?u mu?n tang thêm th? v?n v? hôn nhân hay tình yêu, có th? d?t m?t chi?c dèn bàn ánh sáng màu cam t?i v? trí Tây Nam c?a phòng khách.

– Ðèn bàn ánh sáng tr?ng: Có th? làm s? nghi?p thang ti?n. ? hu?ng chính B?c c?a ngôi nhà, dùng lo?i dèn ánh sáng tr?ng s? r?t t?t cho s? nghi?p c?a gia ch?.

– Ðèn bàn ánh sáng vàng cam: Mu?n s? nghi?p van chuong phát tri?n, d?t dèn bàn này t?i v? trí hu?ng Ðông B?c c?a thu phòng, khu v?c này thu?c m?nh th?, n?u bài trí thêm qu? c?u th?ch anh t? nhiên thì hi?u qu? s? càng cao.

– Ðèn bàn có ánh sáng ph?n x?: Ð?t lo?i dèn này ? hu?ng Ðông có th? làm luu thông khí huy?t, tinh th?n s?ng khoái hon và có l?i cho s?c kh?e c?a b?n.

– Ðèn bàn màu kim lo?i: Lo?i dèn này có th? làm tang thêm nang lu?ng cho hu?ng Tây B?c, t?t cho v?n quý nhân và các m?i quan h? xã h?i.

Các tin khác