Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Sử dụng đèn hắt tường trong trang trí nhà hàng

Sử dụng đèn hắt tường trong trang trí nhà hàng

12/23/2014 12:44:13 PM

Ngày nay, khi d?i s?ng con ngu?i ngày càng du?c nâng cao, g?n li?n theo dó là các d?ch v? an u?ng ngày càng du?c chú tr?ng hon. Ð? dáp ?ng nhu c?u dó, nhi?u nhà hàng du?c m? ra v?i xu hu?ng c?nh tranh nhau, h? gây ?n tu?ng cho khách hàng không ch? don gi?n ? các món an mà còn ? phong cách thi?t k?, mang d?n nhi?u tr?i nghi?m thú v? hon cho th?c khách.

M?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng và quy?t d?nh d?n s? thu hút c?a các nhà hàng, dó chính là ánh sáng hay c? th? hon chính là cách b? trí dèn trang trí nhà hàng. Vì v?y, vi?c s? d?ng h? th?ng dèn h?t tu?ng g?m nh?ng chi?c dèn du?c g?n thêm t?m kim lo?i h?t sáng là l?a ch?n sáng su?t cho b?n, góp ph?n cho không gian nhà hàng thêm trang tr?ng và d?p m?t hon. Hình th?c chi?u sáng này dang d?n tr? nên ph? bi?n và thay th? nh?ng thi?t k? chi?u sáng thông thu?ng.

S? D?NG ÐÈN H?T TU?NG TRONG TRANG TRÍ NHÀ HÀNG

S? d?ng dèn h?t tu?ng trong trang trí nhà hàng


S? xen k? gi?a các lu?ng ánh sáng khác nhau c?ng v?i v? trí c?a nh?ng ng?n dèn tu?ng s? t?o cho không gian nhà hàngc?a b?n có du?c v? d?p riêng. H? th?ng h?t sáng nên du?c s? d?ng d? chi?u sáng b? sung hay chi?u sáng cho nh?ng v? trí tr?ng tâm c?a nhà hàng nhu v? trí các bàn an. T?o ra hi?u ?ng ánh sáng d?c bi?t cho nh?ng khu v?c c?n du?c t?o di?m nh?n hay d? làm n?i b?t lên nh?ng gì khác bi?t, nh?ng nét r?t riêng c?a nhà hàng mà b?n mu?n th? hi?n.

B?n có th? g?n chúng trên tu?ng, trên tr?n hay d?c theo chi?u dài c?a hai bên tu?ng trong khu v?c chính hay hành lang c?a nhà hàng. Ho?c b?n cung có th? treo nh?ng chi?c dèn lên tr?n nhà b?ng cách s? d?ng dây treo. Ðèn h?t tu?ng không ph?i thi?t k? d? cung c?p ánh sáng ch? y?u cho nh?ng không gian r?ng nhu nhà hàng mà ch? góp ph?n trang trí, t?o di?m nh?n vì v?y mà b?n nên k?t h?p v?i các lo?i dèn chi?u sáng khác d? cung c?p ngu?n sáng c?n thi?t nhà hàng c?a b?n.

Ði?m thú v? c?a h? th?ng h?t sáng là tính da d?ng c?a nó. Ánh sáng h?t có th? t?o ra nh?ng  hi?u ?ng ánh sáng da chi?u. Ch? c?n thay d?i góc chi?u c?a dèn b?n có th? làm tang hay gi?m di?n tích h?t sáng, t?o ra hi?u ?ng ánh sáng khác nhau.

S? d?ng dèn h?t sáng m?t cách sáng t?o và h?p lý s? mang l?i cho nhà hàng c?a b?n, t?o nên nh?ng hi?u qu? trang trí hoàn toàn b?t ng?

Các tin khác