Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn ngủ để bàn - đèn trang trí phòng ngủ đầu giường

TẠO KHÔNG GIAN ẤM CÚNG CHO PHÒNG NGỦ BẰNG ĐÈN BÀN

4/8/2016 4:06:21 PM

Trong phòng ng? gia dình, khách s?n nh?ng chi?c dèn trang trí dang du?c nhi?u ngu?i chú ý t?i, d?c bi?t là trong phòng c?a gi?i tr?. Nh?ng chi?c dèn bàn ngoài ch?c nang là m?t chi?c dèn ng? thì v?i nhi?u ki?u dáng sang tr?ng, ?n tu?ng, hình ng? nghinh bên ngoài nó còn giúp làm cho phòng ng? tr? lên lôi cu?n, thú v?, d?p hon và d?c bi?t mang l?i c?m giác ?m cùng cho b?n có gi?c ng? ngon hon sau m?i ngày làm vi?c cang th?ng.

 

T?O KHÔNG GIAN ?M CÚNG CHO PHÒNG NG? B?NG ÐÈN BÀN TRANG TRÍ

 

M?t chi?c giu?ng m?m m?i, tho?i mái và ánh sáng dèn ?m áp chính là tiêu chí quan tr?ng cho m?t can phòng ng?. V?y d? thi?t k? phòng ng? tr? nên ?m áp, huy?n bí và d?c bi?t giúp b?n c?m th?y tho?i mái d? ch?u di ng? vào gi?c ng? t?t hon b?n nên d?t nh?ng chi?c dèn ? hai góc d?u giu?ng, ch?n dèn có cu?ng d? sáng d?u nh? nhu vàng, xanh nh?t… Tránh dùng ánh dèn sáng chói, chúng s? ?nh hu?ng không t?t d?n gi?c ng?, s? ngh? ngoi thu giãn c?a b?n. Ðèn bàn mang d?n v? thanh l?ch và truy?n th?ng t?o c?m giác bình an, lãng m?n. Theo s? thích c?a mình b?n có th? l?a ch?n nh?ng chi?c dèn bàn cho phòng ng? v?i phong cách riêng nhu nh?ng m?u hoa van nh? nhàng, không quá c?u k? s? làm can phòng lung linh, huy?n ?o.

 

TẠO KHÔNG GIAN ẤM CÚNG CHO PHÒNG NGỦ BẰNG ĐÈN BÀN

 

Ngoài ch?c nang chi?u sáng vào ban dêm, v?i th? k? hình dáng cách di?u, m?i l? chúng còn làm tang giá tr? th?m m? cung t?o cho phòng ng? thêm s?ng d?ng, sang ch?nh hon. Ð? không gian phòng luôn ?m áp và trang trí m?t cách hài hòa b?n cung có th? d?t dèn bàn ? v? trí d?i x?ng v?i gu?ng trên bàn trang di?m sao cho anh dèn th?t s? t? nhiên và d? ánh sáng d? không làm thay d?i màu s?c khuôn m?t khi b?n trang di?m.

 

Hi?n nay, chúng tôi cung c?p r?t nhi?u m?u dèn bàn trang trí phòng ng? có r?t nhi?u ki?u dáng d?p du?c thi?t k? r?t b?t m?t nên vi?c l?a ch?n dèn bàn cung phong phú cho b?n. Tuy nhiên, khi b?n l?a ch?n m?t chi?c dèn bàn d? trang trí không gian phòng ng? c?a mình sao cho ?m cúng, sinh d?ng và c?n có s? phù h?p v?i phong cách chính phòng ng? mu?n hu?ng d?n là hi?n d?i, c? di?n hay m?t phong cách nào khác.

 

Các tin khác