Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Tạo không gian sang trọng trong nhà hàng với đèn chùm

Tạo không gian sang trọng trong nhà hàng với đèn chùm

1/8/2015 1:07:54 AM
Khi chọn đèn chùm cho nhà hàng thì bạn nên cân nhắc để lựa chọn đèn cho phù hợp với mỗi không gian. Nếu trong kiến trúc của nhà hàng bạn được thiết kế mang nét cổ điển thì đèn chùm gỗ là sự lựa chọn tốt nhất

Khi nh?c d?n dèn chùm trang trí, ch?c h?n chúng ta s? nghi d?n v? d?p c?a lo?i dèn này s? mang d?n cho không gian s?ng c?a b?n nét quy?n ru, l?ch lãm r?t riêng, không gi?ng nhu b?t c? lo?i dèn trang trí nào khác. Không nh?ng th?, dèn chùm còn mang l?i s? sang tr?ng và t?o phong cách riêng khi trang trí trong nhà hàng và giúp b?n d? l?i ?n tu?ng v?i m?i th?c khách khi ghé tham.


Ðèn chùm trang trí ? Phú M? An

Khi ch?n dèn chùm cho nhà hàng thì b?n nên cân nh?c d? l?a ch?n dèn cho phù h?p v?i m?i không gian. N?u trong ki?n trúc c?a nhà hàng b?n du?c thi?t k? mang nét c? di?n thì dèn chùm g? là s? l?a ch?n t?t nh?t, lo?i dèn này có trang trí hoa van s? là s? b? sung thích h?p làm n?i b?t cho bàn an và các món an thêm ph?n h?p d?n hon.

 N?u b?n mu?n th? phá cách v?i nh?ng thi?t k? d?c dáo, m?i l? thì hãy l?a ch?n lo?i dèn chùm b?ng s?t trang trí d? mang l?i ?n tu?ng cho nhà hàng c?a b?n. Ki?u dèn này là s? k?t h?p gi?a hai phong cách hi?n d?i và truy?n th?ng v?i nh?ng du?ng nét cách di?u trông r?t l? m?t. Bên c?nh dó, b?n có th? k?t h?p treo dèn chùm v?i các lo?i dèn ?p tu?ng và dèn chi?u sáng khác d? t?o ánh sáng hài hòa cho không gian nhà hàng thêm l?ng l?y hon.

N?u nhà hàng c?a b?n du?c thi?t k? nghiêng theo xu hu?ng hi?n d?i thì b?n cung nên ch?n lo?i dèn chùm trang trí v?i ki?u dáng hi?n d?i cho phù h?p v?i không gian c?a t?ng ki?n trúc. Lo?i dèn này có m?u mã h?t s?c phong phú, don gi?n, b?t m?t, giá c? h?p lý nên s? r?t d? dàng d? b?n có th? l?a ch?n cho mình m?t chùm dèn phù h?p.

Ðèn chùm có giá tr? trang trí nhi?u hon là giá tr? chi?u sáng, khi s? d?ng ph?i k?t h?p v?i nh?ng lo?i dèn khác d? d?m b?o cung c?p d? ánh sáng c?n thi?t cho không gian r?ng l?n nhu nhà hàng. V?y nên b?n c?n tham kh?o và l?a ch?n các ki?u m?u dèn trang trí th?t k? tru?c khi d? sao cho phù h?p v?i phong cách ki?n trúc và mang l?i v? d?p sang tr?ng cho nhà hàng c?a b?n.

Hãy d?n v?i Phú M? An d? ch?n cho mình nh?ng m?u dèn chùm d?p nh?t cho mình v?i giá t?t nh?t Hà N?i...!!!

Các tin khác