Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Thiết kế ánh sáng đèn bàn phù hợp với phòng ngủ dành cho bé

Thiết kế ánh sáng đèn bàn phù hợp với phòng ngủ dành cho bé

12/31/2014 12:20:38 PM

Các ông b? bà m? ngày càng quan tâm hon d?n can phòng c?a bé. Th? nhung thi?t k? m?t can phòng v?a ý cho tr? l?i là di?u không don gi?n. Sau dây là các lo?i ánh sáng dèn bàn trang trí mà b?n có th? l?a ch?n dèn trang trí cho phòng ng? d? mang l?i gi?c ng? ngon cho bé yêu c?a b?n:

Ánh sáng là m?t y?u t? then ch?t t?o nên v? d?p không gian phòng cho bé, nhung c?n chú ý tránh nh?ng lo?i dèn d? v? nêu d? bàn ho?c d? trên sàn, ch?n lo?i bóng dèn thích h?p d? không làm tr? b? nh?c m?i m?t. Quan tr?ng là dúng ch?c nang và t?o du?c s? thích thú cho tr?, b?n nên d? ý ? c?m di?n, hu?ng c?a ra vào và c?a s? d? s?p x?p cho phù h?p.

Thi?t k? ánh sáng dèn bàn phù h?p v?i phòng ng? dành cho bé

Màu s?c luôn t?o cho bé ?n tu?ng d?u tiên, th? nên b?n hãy ch?n màu ch?p dèn trang trí h?p lý cho không gian nh? ho?c r?ng, d?i v?i các bé có tính tình sôi n?i s? phù h?p v?i các màu s?c s?c s? ho?c t?o ?n tu?ng m?nh m?. Còn d?i v?i các bé hu?ng n?i hay nh? nhàng hon thì nh?ng màu s?c c?a dèn d?u mát và ng?t ngào là l?a ch?n hay hon c?, ho?c don gi?n là b?n ch? c?n ch?n theo s? thích c?a bé!

V?i phòng c?a bé so sinh, cha m? c?n d? ý d?n các y?u t? c?n thi?t cho gi?c ng? c?a bé, d?m b?o phòng ng? ph?i v?a d? thoáng, màu s?c c?a ánh sáng nh? nhàng là l?a ch?n t?i uu cho bé so sinh, không d?t ? nh?ng noi có ti?ng ?n... N?u b?n có cùng m?t lúc hai thiên th?n bé nh? thì gi?i pháp ti?t ki?m không gian là b?n có th? t?o nên m?t can phòng lung linh nhu th? này.

Khi?n phòng c?a bé tr? nên m?i l? nhu th? này cung là m?t cách hay d? bé yêu không gian c?a mình hon d?y, nhu v?y bé yêu c?a b?n dang du?c ? trong m?t cu?c hành trình khám phá tuy?t v?i.

Các tin khác