Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Trang trí cho bức tường đơn điệu

Trang trí cho bức tường đơn điệu

4/4/2014 5:23:20 PM

 

Nh?ng b?c tu?ng trong nhà thu?ng ít du?c chú ý và tân trang, nhung nhi?u ngu?i không bi?t r?ng ch? có ý tu?ng sáng t?o dôi chút d? trang trí cho b?c tu?ng dã khi?n can nhà c?a b?n tr? nên s?ng d?ng và d?c dáo hon.

Ð?u tiên là nên xem l?i màu son b?n s? d?ng cho các can phòng xem dã h?p lý hay chua, ? nhi?u gia dình v?n còn son tu?ng theo ki?u don di?u, c? can nhà son cùng m?t màu. B?n hãy chú ý l?i cách làm này, v?i m?i không gian khác nhau thì có màu son phù h?p riêng, nhu phòng khách, phòng ng?, nhà b?p, phòng t?m. Nh?ng không gian này ph?c v? cho m?t m?c dích khác nhau vì th? màu s?c ? nh?ng b?c tu?ng không th? d?ng di?u du?c. Hon n?a ch? nói riêng v? phòng ng?, thì phòng c?a các em bé cung s? khác bi?t v?i phòng c?a b? m?, nh?ng gam màu h?ng, màu xanh tuoi sáng s? khi?n tr? thích thú và có ý sáng t?o hon. Trong m?t can phòng ta cung có th? ch?n nhi?u màu s?c khác nhau cho các m?ng tu?ng.

 

                                              Trang trí cho bức tường đơn điệu

                                                                     Trang trí tu?ng d?p b?ng màu son tu?ng

S? d?ng khung tranh ngh? thu?t hay nh?ng b?c ?nh k? ni?m c?a gia dình, không ch? làm cho b?c tu?ng tr? nên d?y s?c s?ng và b?t don di?u, mà qua dó cung nhu m?t l?i nh?c nh? các thành viên luôn nh? v? nh?ng k? ni?m d?p chung c?a gia dình.

                                            trang trí tu?ng v?i khung ?nh

                                            

                                                                         Trang trí tu?ng b?ng tranh và khung ?nh gia dình

S? d?ng gi?y dán tu?ng, v?i nh?ng ho? ti?t và hoa van phong phú gi?y dán tu?ng là m?t ý tu?ng tuy?t v?i làm cho can phòng tr? nên b?t m?t và ?n tu?ng. Kho?ng tu?ng cung hay du?c dùng d? kê giá sách và trong phòng b?p du?c t?n d?ng d? kê d? d?c c?n thi?t.

 

                                             treo d? trên tu?ng

                                                                         T?n d?ng kho?ng tr?ng c?a tu?ng d? kê d?

S? d?ng guong. can phòng c?a b?n s? tr? nên r?ng rãi và có chi?u sâu v?i chi?c guong l?n treo trên tu?ng cùng khung màu n?i b?t, hay dùng nhi?u t?m guong nh? v?i các hình dáng khác nhau x?p chúng thành b? khung tranh treo tu?ng d?y thú v?.

Ngoài ra trên nh?ng b?c tu?ng b?n cung nên l?p các thi?t b? chi?u sáng h?p lý, v?i nh?ng chi?c dèn ?p tu?ng, dèn treo tu?ng hay dèn h?t tu?ng, v?a có tác d?ng chi?u sáng, v?a có tác d?ng trang trí khi?n b?c tu?ng b?t tr?ng tr?i hon, v?i ánh sáng phát ra t? nh?ng chi?c den trang tri ph?n chi?u vào nh?ng b?c tu?ng màu s?c s? t?o nên m?t không gian vô cùng sinh d?ng và ?m cúng dúng nghia v?i ngôi nhà gia dình.

Các tin khác