Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Trang trí đèn chùm đúng cách cho ngôi nhà của bạn

Trang trí đèn chùm đúng cách cho ngôi nhà của bạn

11/30/2014 1:48:38 AM

Ðèn chùm là m?t s?n ph?m ngh? thu?t không ch? d? th?p sáng không gian nhà m?t cách don gi?n, d? làm v?t trang trí mà nó còn làm tang giá tr? c?a m?t “s?n ph?m ki?n trúc”. Chính vì vây, ngày nay ngu?i ta r?t quan tâm t?i vi?c thi?t k? và l?a ch?n dèn chùm trang trí sao cho phù h?p v?i không gian ngôi nhà c?a b?n.

 

Tùy theo không gian r?ng h?p c?a t?ng can phòng, t?ng phong cách ki?n trúc khác nhau mà các nhà thi?t k? s? hu?ng d?n b?n b? trí nh?ng d?ng dèn ho?c h? th?ng dèn tuong h?p. Nh?ng d?ng dèn chùm trang trí có kích thu?c l?n cung dang là nh?ng s?n ph?m h?p th?i trang dành cho phòng khách ho?c phòng ng?.

 

Trang trí dèn chùm dúng cách cho ngôi nhà c?a b?n

Trang trí dèn chùm dúng cách cho ngôi nhà c?a b?n

 

Ðèn chùm trang trí d? ? bàn gh?, t? d?u giu?ng, các lo?i dèn d?c sách v?i nhi?u m?u mã phong phú v?n là th? du?c nhi?u khách hàng ua chu?ng. Trong nh?ng không gian nhà hi?n d?i, nh?ng lo?i dèn chi?u t?p trung dùng d? soi các b?c tranh treo, t? k? b?p, t? trung bày, các h?c tu?ng trang trí... dang là lo?i du?c nhi?u ngu?i s? d?ng.

 

Vi?c ch?n l?a dèn tùy theo ki?n trúc nhà nhung cung ph?i tuân th? theo nh?ng nguyên t?c nh?t d?nh d? có th? t?o ra hi?u qu? c?n thi?t nhu: phòng khách ph?i d?p d?, ?m cúng t?o không khí vui v?, thân thi?n; b?p ph?i sáng s?a thông thoáng cho nh?ng b?a an ngon; phòng t?m s?ch s?, mát m? dành thu giãn; phòng ng? ?m áp lãng m?n dành cho nh?ng gi?c ng? ngon...

 

B?n có th? l?a ch?n nhi?u lo?i dèn trang trí n?i th?t khác phong phú, da d?ng t? ki?u dáng cho d?n c? ch?t li?u, t? l?a, g?m, nh?a t?ng h?p cho d?n mây, tre, g?... giá c? cung tuong d?i h?p lý

c?a Phú M? An nhu dèn treo tu?ng, dèn th?....

 

Ngoài ra, vi?c treo dèn chùm dúng cách cung là di?u b?n c?n chú ý. C?n ph?i c? d?nh v? trí treo dèn ch?c ch?n d? tránh roi v?. Bên c?nh dó, b?n cung nên chú ý vi?c treo dèn ngay trên v? trí b?n phòng khách, bàn an,... ? v? trí d?ng, ng?i sinh ho?t thu?ng xuyên c?a m?i ngu?i. Nhu v?y, s? d?m b?o toàn c?a m?i ngu?i và mang d?n v? d?p hòa h?p cho can phòng.

 

Phú M? An hi?u rõ các y?u t? trên và luôn t? hào là nhà cung c?p và phân ph?i dèn trang trí n?i th?t cao c?p phù h?p v?i ki?n trúc và không gian ngôi nhà b?n. Các b?n hãy yên tâm khi l?a ch?n các s?n ph?m c?a b?i các d?ch v?: giá thành t?t, h?u mãi chu dáo, nhân viên tu v?n nhi?t tình và ch? d? b?o hành uy tín .

Các tin khác