Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

TRANG TRÍ ĐÈN CHÙM PHÙ HỢP VỚI MỖI KHÔNG GIAN TRONG NHÀ

TRANG TRÍ ĐÈN CHÙM PHÙ HỢP VỚI MỖI KHÔNG GIAN TRONG NHÀ

12/19/2014 12:14:49 PM

Khi thi?t k? các không gian cho m?t ngôi nhà, thì có các can phòng d?p là chua d? n?u b?n chua ch?n du?c m?t b? dèn phù h?p và v? trí treo dèn h?p lý. Vi?c ch?n dèn chùm phù h?p v?i n?i th?t can nhà s? giúp không gian s?ng c?a b?n tr? nên phong phú và d?p m?t hon.

TRANG TRÍ ÐÈN CHÙM PHÙ H?P V?I M?I KHÔNG GIAN TRONG NHÀ

Phòng khách không ch? là không gian trung tâm c?a can nhà mà còn là noi ti?p khách, b?n bè. Vì v?y vi?c trang trí n?i th?t phòng khách, d?c bi?t là ph?n ánh sáng sao cho d?p và hài hòa là r?t quan tr?ng. M?t trong nh?ng cách don gi?n d? làm d?p cho phòng khách nhà b?n là s? d?ng dèn chùm d? trang trí. Lo?i dèn này mang d?n ánh sáng v?a ph?i, don gi?n nhung sang tr?ng và d?p m?t.

Ðèn chùm treo d?i v?i tr?n nhà cao:

Ð? t?o di?m nh?n cho kho?ng không tr?n nhà v?n don di?u, b?n cung có th? l?a ch?n lo?i dèn chùm có hình dáng l? m?t, cách di?u và hi?n d?i. Ðèn chùm có ki?u dáng cách di?u nhu hình c?u, hình hoa van… này mang l?i v? nh?n nhá ?n tu?ng cho can phòng.

Trang trí ti?n s?nh v?i dèn chùm:

Là 1 d?ng dèn trang trí d?p, lo?i dèn chùm v?i dèn n?n nhân t?o phù h?p v?i nh?ng khu v?c có tr?n nhà cao nhu ti?n s?nh, tru?c c?a ra vào phòng khách và noi d?n vào phòng khách. Ch?c ch?n, ngôi nhà c?a b?n s? thêm ph?n duyên dáng v?i lo?i dèn này.

Trang trí không gian phòng an v?i dèn chùm: 

Khi s? d?ng dèn chùm trong phòng an d? lo?i di?u ch?nh ánh sáng và giúp làm n?i b?t màu s?c h?p d?n c?a các món an.

Trang trí phòng làm vi?c, phòng h?p v?i dèn chùm:

T?i can phòng này, nh?ng chi?c dèn chùm hình vuông, hình c?u… dã giúp phân chia rõ ràng t?ng không gian c?a can phòng. Có th? k?t h?p dèn chùm v?i các lo?i dèn chi?u sáng thông thu?ng khác hay v?i các lo?i dèn khác nhu dèn treo tu?ngdèn cây.... d? t?o nên ánh sáng phù h?p cho noi làm vi?c.


Ð?c bi?t, n?u không gian l?n, b?n có th? s? d?ng nhi?u chi?c dèn chùm d? tang thêm hi?u qu? trang trí cho ngôi nhà.

V?i nh?ng không gian hi?n d?i, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n nh?ng lo?i dèn chùm có thi?t k? d?c dáo và phá cách. Th?m chí b?n còn có th? dùng các lo?i dèn khác nhau d? phân vùng ánh sáng trong t?ng không gian d? t?o nên v? d?p hài hòa, sang tr?ng nh?t cho ngôi nhà c?a b?n.

Các tin khác