Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Trang trí đèn treo tường ở trong nhà bếp

Trang trí đèn treo tường ở trong nhà bếp

1/9/2015 12:11:46 AM
Việc thiết kế ánh sáng từ các loại đèn trang trí phải vừa đàm bào độ chiếu sáng vừa tạo cảm giác ấm cúng nhất là có thể làm nổi bật màu sắc, hương vị món ăn.

Nhà b?p không ch? don thu?n là noi n?u nu?ng mà còn có ý nghia quan tr?ng hon là không gian t? h?p gia dình. Ánh sáng th?y trong m?t nhà b?p có m?t tác d?ng dáng k? d?n b?u không khí chung c?a gia dình. Vì th? vi?c thi?t k? ánh sáng t? các lo?i dèn trang trí ph?i v?a dàm bào d? chi?u sáng v?a t?o c?m giác ?m cúng nh?t là có th? làm n?i b?t màu s?c, huong v? món an.

Ðèn treo tu?ng t?i Phú M? An du?c thi?t k? m?t cách t? m?, r?t d?c dáo mang du?c c? 2 phong cách c? di?n và hi?n d?i v?i nh?u màu s?c giúp cho nhà b?p c?a b?n thêm ph?n ?m cúng và quý phái hon. Ðèn chi?u sáng dành cho phòng b?p có r?t nhi?u lo?i du?c làm b?ng các ch?t li?u b?ng g?, s?t, Inox...du?c thi?t k? tinh x?o. Vi?c ch?n l?a ch?ng lo?i dèn c?n d?a vào kích thu?c và m?c dích s? d?ng c?a không gian b?p, cung nhu xác d?nh rõ khu v?c nào c?n du?c t?p trung chi?u sáng ch? y?u. T? dó xác d?nh ki?u dáng dèn dàm bào ch?c nang chi?u sáng, v? trí l?p d?t v?a d?p v?a th?t ti?n l?i.

Ðèn tu?ng phá cách t?o di?m nh?n d?c dáo cho gian phòng b?p ? nh?ng góc khác nhau, b?n có th? ch?n nh?ng ki?u dèn treo tu?ng d? mang ánh sáng cung nhu t?o v? d?p tinh t? cho phòng b?p. Nh?t là khu v?c b?p lò và b?n r?a bát dòi h?i du?c chi?u sáng th?p d? có th? n?u nu?ng và làm s?ch, vi?c l?p dèn treo th? xu?ng là s? l?a ch?n t?i uu. Ngoài vi?c chi?u sáng phía trên gian b?p, nh?ng can b?p theo phong cách hi?n d?i thu?ng l?p h? th?ng dèn du?i t? b?p, v?a chi?u sáng, v?a trang trí l?i còn có th? ti?t ki?m di?n. Nên l?p m?i dèn du?i t? b?p cách nhau 12cm d? an toàn và gi?m d? nóng. Ð?t dèn càng g?n phía tru?c t? b?p càng t?t d? l?y ánh sáng t?i da.

 Và cu?i cùng nên chú ý d?n s? hài hòa gi?a ki?u dáng, màu s?c ánh sáng dèn phù h?p v?i các v?t d?ng trong gian b?p, dèn treo tu?ng b?ng g? r?t k?t h?p r?t hài hòa v?i màu t? b?p, các d? dùng b?ng g?... t?o nên sáng d?p, quy?n ru là nét nh?n nhá làm n?i b?t lên không gian s?ng d?ng cho phòng b?p.

Các tin khác