Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Trang trí Nhà Hàng ấm cúng với đèn ốp tường

Trang trí Nhà Hàng ấm cúng với đèn ốp tường

12/30/2014 1:28:42 PM
Hiện nay, việc trang trí nhà hàng theo phong cách hiện đại thường lắp hệ thống đèn ốp tường để chiếu sáng và trang trí làm cho không gian thêm phần sang trọng, ấm cúng.

Hi?n nay, vi?c trang trí nhà hàng theo phong cách hi?n d?i thu?ng l?p h? th?ng dèn ?p tu?ng d? chi?u sáng và trang trí làm cho không gian thêm ph?n sang tr?ng, ?m cúng.

Khi d?n nhà hàng cùng v?i gia dình hay b?n bè d? có m?t b?a an t?i lãng m?n thì dây m?t d?a di?m lý tu?ng mang l?i c?m giác m?i m? và d?y thi v? cho th?c khách c?a b?n. Ánh sáng trong nhà hàng làm tang tính th?m m?, t?o không gian sang tr?ng, ?m áp và d? ch?u cho m?i b?a an c?a b?n, giúp các thành viên trong gia dình tr? nên g?n gui v?i nhau hon.

Trang trí Nhà Hàng ?m cúng v?i dèn ?p tu?ng

Ðèn ?p tu?ng trang trí

Ðèn ?p tu?ng dùng cho nhà hàng có r?t nhi?u lo?i, l?a ch?n lo?i dèn trang trí c?n d?a vào kích thu?c và m?c dích s? d?ng cho không gian c?a nhà hàng và xác d?nh rõ khu v?c c?n du?c t?p trung chi?u sáng ch? y?u nhu các bàn an hàng trong nhà. Ngoài ra, nh?ng nhà hàng thi?t k? theo phong cách hi?n d?i thu?ng k?t h?p các dèn chi?u sáng khác nhu dèn chùm, dèn treo tu?ng… d? t?o ánh sáng h?p lý cho nhà hàng. Ðây là cách b? trí ánh sáng lý tu?ng cho nh?ng ai dang mu?n tìm ki?m m?t không gian nhà hàng sang tr?ng mà ?m áp.

Khi b? trí thi?t b? chi?u sáng, nên chú ý d?n s? hài hòa gi?a ki?u dáng, màu s?c ánh sáng dèn v?i các v?t d?ng trong gian b?p nhu màu tu?ng, sàn, t? b?p... Ánh sáng d?p, quy?n ru làm n?i b?t lên không gian s?ng d?ng cho nhà hàng c?a b?n. Bên c?nh dó, b?n cung nên t?n d?ng ánh sáng thiên nhiên v?n là y?u t? c?n thi?t nh?t, nên d?t bàn an ? v? trí g?n c?a s?… d? có ánh sáng cho m?i bàn an trong nhà hàng v?a d? mà d?p nh?t.

Các tin khác