Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Trang trí nội thất bằng đèn chùm mang lại vận may cho gia đình bạn

Trang trí nội thất bằng đèn chùm mang lại vận may cho gia đình bạn

12/25/2014 1:16:07 PM

Khi xây d?ng m?t ngôi nhà, ngoài vi?c thi?t k? hu?ng nhà sao cho phù h?p v?i phong th?y và nam sinh c?a gia ch? thì vi?c trang b? dèn trang trí n?i th?t trong nhà cung r?t quan tr?ng. Vi?c treo dèn chùm ngoài ch?c nang chi?u sáng, trang trí cho ngôi nhà thêm sang tr?ng, l?ng l?y và hi?n d?i. ên c?nh dó, theo quan ni?m phong th?y thì khi treo dèn chùm trong nhà s? mang l?i v?n may cho các thành viên trong nhà. Sau dây là các y?u t? mang l?i v?n may khi treo dèn chùm trong nhà:

  • Ðèn chùm mang l?i hoi ?m cho gia dình và lu?ng khí t?t cho can phòng:

Ðèn chùm có tác d?ng dón nh?n lu?ng khí t?t vào nhà, vì v?y b?n nên ch?n treo dèn ? c?a chính. Ð?ng th?i trong phòng b?p, dèn chùm không ch? là v?t trang trí d?c dâó, h?p d?n mà nó còn mang l?i ngu?n nang lu?ng, s? ?m áp cho can phòng.

Ðèn chùm mang l?i v?n may cho gia dình b?n

  • Ðèn chùm mang l?i quan ni?m s?ng t?t và c?i thi?n m?i quan h? c?a m?i ngu?i trong gia dình:

N?u b?n treo dèn chùm ? hu?ng Tây Nam là s? k?t h?p gi?a hành Th? và hành H?a, vì v?y nó s? làm cho tình c?m v? ch?ng m?n n?ng, h?nh phúc hon và mang l?i cho b?n nh?ng di?u may m?n, g?n k?t các thành viên trong gia dình l?i g?n nhau hon. M?t khác, dèn chùm treo ? phòng khách hay phòng làm vi?c, s? giúp m?i ngu?i c?i thi?n m?i quan h?, làm vi?c thành công hon. Bên c?nh dó b?n s? c?m th?y thú v? và tuoi d?p hon khi có s? t?n t?i c?a chúng trong ngôi nhà.

Ngoài ra b?n cung nên k?t h?p v?i nh?ng lo?i dèn trang trí khác trong nhà, mang t?i cho b?n nh?ng l?i ích khác nhau. M?t khác, d? ngôi nhà luôn ti?n nghi và g?n gàng thì nh?ng s?n ph?m trang trí tuy?t v?i c?a Phú M? An s? không làm cho b?n th?t v?ng.

Theo phong th?y, s? d?ng dèn chùm treo trong nhà tang tính duong và vi?c b? trí dèn h?p lý không ch? giúp can nhà d?p hon mà còn mang l?i may m?n cho các thành viên trong gia dình. Hãy kích ho?t v?n may c?a mình b?ng cách ch?n cho mình nh?ng chi?c dèn trang trí da nang này b?n nhé! Trong bài vi?t này, Phú M? An hy v?ng mang d?n cho b?n nh?ng thông tin b? ích khi l?a ch?n dèn chùm trang trí d? mang l?i v?n may cho gia dình mình.

Các tin khác