Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Tư vấn trang trí đèn Chùm cho ngôi nhà của bạn

Tư vấn trang trí đèn Chùm cho ngôi nhà của bạn

12/9/2014 1:53:17 AM
Đèn chùm là một sản phẩm nghệ thuật không chỉ để thắp sáng không gian nhà một cách đơn giản, để làm vật trang trí mà nó còn làm tăng giá trị của một “sản phẩm kiến trúc”.

Ðèn chùm là m?t s?n ph?m ngh? thu?t không ch? d? th?p sáng không gian nhà m?t cách don gi?n, d? làm v?t trang trí mà nó còn làm tang giá tr? c?a m?t “s?n ph?m ki?n trúc”. Chính vì vây, ngày nay ngu?i ta r?t quan tâm t?i vi?c thi?t k? và l?a ch?n các h? th?ng dèn trang trí sao cho phù h?p v?i không gian ngôi nhà c?a b?n.

 

Tùy theo không gian r?ng h?p c?a t?ng can phòng, t?ng phong cách ki?n trúc khác nhau mà các nhà thi?t k? s? hu?ng d?n b?n b? trí nh?ng d?ng dèn ho?c h? th?ng dèn trang trí tuong h?p. Nh?ng d?ng dèn chùm trang trí có kích thu?c l?n cung dang là nh?ng s?n ph?m h?p th?i trang dành cho phòng khách ho?c phòng ng?.

 

Tu v?n trang trí dèn Chùm cho ngôi nhà c?a b?n

Ðèn Chùm d?p cho ngôi nhà c?a b?n

 

Ðèn chùm trang trí d? ? bàn gh?, t? d?u giu?ng, các lo?i dèn d?c sách v?i nhi?u m?u mã phong phú v?n là th? du?c nhi?u khách hàng ua chu?ng. Trong nh?ng không gian nhà hi?n d?i, nh?ng lo?i dèn chi?u t?p trung dùng d? soi các b?c tranh treo, t? k? b?p, t? trung bày, các h?c tu?ng trang trí... dang là lo?i du?c nhi?u ngu?i s? d?ng.

 

Vi?c ch?n l?a dèn tùy theo ki?n trúc nhà nhung cung ph?i tuân th? theo nh?ng nguyên t?c nh?t d?nh d? có th? t?o ra hi?u qu? c?n thi?t nhu: phòng khách ph?i d?p d?, ?m cúng t?o không khí vui v?, thân thi?n, phòng b?p ph?i sáng s?a thông thoáng cho nh?ng b?a an ngon, phòng t?m s?ch s?, mát m? dành thu giãn, phòng ng? ?m áp lãng m?n dành cho nh?ng gi?c ng? ngon...

 

B?n có th? l?a ch?n nhi?u lo?i dèn trang trí phong phú, da d?ng t? ki?u dáng cho d?n c? ch?t li?u, t? l?a, g?m, nh?a t?ng h?p cho d?n mây, tre, g?... giá c? cung tuong d?i h?p lý, nhu các b?n có th? tham kh?o qua các s?n ph?m d?p nhu dèn treo tu?ng g?, dèn th? tr?n...d? làm d?p hon cho can phòng c?a mình

 

Ngoài ra, vi?c treo dèn chùm dúng cách cung là di?u b?n c?n chú ý. C?n ph?i c? d?nh v? trí treo dèn ch?c ch?n d? tránh roi v?. Bên c?nh dó, b?n cung nên chú ý vi?c treo dèn ngay trên v? trí b?n phòng khách, bàn an,... ? v? trí d?ng, ng?i sinh ho?t thu?ng xuyên c?a m?i ngu?i. Nhu v?y, s? d?m b?o toàn c?a m?i ngu?i và mang d?n v? d?p hòa h?p cho can phòng.

 

Phú M? An hi?u rõ các y?u t? trên và luôn t? hào là nhà cung c?p và phân ph?i dèn trang trí chùm trang trí phù h?p v?i ki?n trúc và không gian ngôi nhà b?n. Các b?n hãy yên tâm khi l?a ch?n các s?n ph?m c?a b?i các d?ch v?: giá thành t?t, h?u mãi chu dáo, nhân viên tu v?n nhi?t tình và ch? d? b?o hành uy tín .

Các tin khác