Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Bảo hành & dịch vụ

Bảo hành & dịch vụ

1- B?o hành

Các s?n ph?m v? dèn n?i th?t và ph?n v? d?ng h? chúng tôi b?o hành mi?n phí 12 tháng ( ph?n máy d?ng h? là 24 tháng) k? t? ngày mua c? th? nhu sau:

   + Các thành ph?m và ph? ki?n g? b? n?t l? , cong vênh, bong chóc son ph?.....

   + Các thành ph?m và ph? ki?n s?t b? han g? , bong chóc son....

   + Ðèn không sáng do l?i dui dèn ( không b?o hành cho nh?ng dui dùng quá t?i ,ch?p cháy ..)

   + Máy d?ng h? không ch?y , ch?y không chính xác 

    Ði?u ki?n b?o hành: 

    + Các s?n ph?m b?o hành có hóa don mua bán c?a Phumyan ho?c các d?i lý trên toàn qu?c.

    + Các s?n ph?m b?o hành còn nguyên v?n không bi?n d?ng , tr?y xu?c do va d?p ho?c t? ý thay d?i s?a ch?a .

    + Các s?n ph?m b?o hành không b? trong môi tru?ng hóa ch?t d? ,?m quá cao gây g? sét , bong tróc ,cong vênh

    + Không quá th?i h?n b?o hành.

Quý khách hàng có khúc m?c trong v?n d? b?o hành hãy liên l?c v?i chúng tôi d? du?c gi?i dáp ho?c g?i  email cho chúng tôi

Bảo hành & dịch vụ

 2- D?ch v?

   Nh?m nâng cao ch?t lu?ng ph?c v? quý khách hàng , Phú M? An m? d?ch v? h?u mãi c? th? nhu sau:

    + Thi?t k? ,ch? t?o và s?n xu?t don chi?c ho?c s? lu?ng theo nhu c?u khách hàng

    + Nh?n thi?t k? , s?n xu?t s?n ph?m cho t?p th? , don v? làm quà t?ng ,d? luu ni?m ,và các s?n ph?m truy?n th?ng

    + T? ch?c v? sinh b?o du?ng s?a ch?a h? th?ng dèn trang trí chi?u sáng

    + Tu v?n l?p d?t  ho?c thay th? h? th?ng dèn trang trí  chi?u sáng

  Quý khách có nhu c?u s? d?ng d?ch v? thì di?n thông tin cá nhân chi ti?t vào b?ng du?i dây.

                                                                  

                

Các bài viết khác

Nếu bạn có thắc mắc, yêu cầu về bảo hành... hãy gửi mail cho chúng tôi để được tư vấn trong thời gian nhanh nhất.

Họ và tên *

Tổ chức

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tiêu đề *

Nội dung