Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

B?n có th? l?a ch?n m?t trong nh?ng cách mua hàng sau:

Cách 1: G?i di?n tho?i d?n m?t trong các s? sau: (04).39969966 - 0914666668  -  0987666668 t? 7g30-22g (c? CN & ngày l?) nhân viên chúng tôi luôn s?n sàng ph?c v? b?n.

Cách 2: Ð?t mua hàng trên website.

Ð? có th? mua hàng trên website quý khách vui lòng làm theo các bu?c sau:

Bu?c 1: Tìm s?n ph?m c?n mua

  B?n có th? tìm ki?m s?n ph?m theo các cách sau:

- Cách 1: Ví d? : B?n mu?n mua Ðèn Th? Ðon. B?n ch? chu?t vào "Ðèn Trang Trí N?i Th?t" sau dó click vào "Ðèn Th? Ðon", sau dó b?n có th? tìm s?n ph?m t? trên xu?ng du?i theo các cách xem (giá t? th?p d?n cao | giá t? cao d?n th?p...), ho?c theo tiêu chí l?c, theo tính nang s?n ph?m.

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hình 1: Ch?n s?n ph?m c?n mua.

 

- Cách 2: Tìm ki?m nhanh khi b?n dã bi?t tên s?n ph?m. B?n ch? c?n gõ "tên s?n ph?m" vào box tìm ki?m, h? th?ng s? g?i ý b?n tên s?n ph?m dúng nh?t hi?n có trong h? th?ng.

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hình 2: Tìm ki?m s?n ph?m c?n mua.


Bu?c 2: Xem s?n ph?m và d?t mua

- B?n nh?n ch?n vào s?n ph?m nào c?n mua d? xem thông tin chi ti?t s?n ph?m.

- Sau khi xem thông tin chi ti?t và b?n dã ung ý s?n ph?m hãy nhanh tay nh?n nút "MUA HÀNG" nhu hình bên du?i:

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hình 3: Click vào nút mua hàng n?u b?n dã ung ý s?n ph?m này.

- Ð?n dây b?n có th? Ti?p t?c mua hàng d? ch?n thêm s?n ph?m hay d?ng l?i d? Thanh toán.

mua hàng

 

 

Bu?c 3: Th?c hi?n thanh toán.

- B?n ch?n nút Thanh Toán d? thanh toán don hàng

- Sau dó nh?p thông tin theo hu?ng d?n (Xem hình bên du?i).

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hình 5: Th?c hi?n theo t?ng bu?c nhu hình trên.

- T?i bu?c 4: B?n ch?n phuong th?c thanh toán. B?n có th? ch?n nh?n hàng và thanh toán t?i nhà, chuy?n kho?n hay thanh toán qua B?o Kim.

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

 

Bu?c 5: Xác nh?n thông tin và d?t hàng.

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến

Hình 6: Click vào "Ð?t hàng" d? hoàn t?t.

 

Nh?n "Ð?t hàng " sau khi hoàn t?t vi?c xác nh?n, h? th?ng www.phumyan.com s? g?i thông tin xác nh?n mua hàng vào email mà quý khách dã cung c?p. T?i da 2 gi? sau khi d?t hàng (trong gi? làm vi?c 8h - 22h) nhân viên bán hàng tr?c ti?p c?a www.phumyan.com s? liên h? v?i quý khách hàng d? làm th? t?c giao hàng.

Luu ý:

1. Chúng tôi ch? ch?p nh?n nh?ng don d?t hàng khi cung c?p d? thông tin chính xác v? d?a ch?, s? di?n tho?i. Sau khi b?n d?t hàng, chúng tôi s? liên l?c l?i d? ki?m tra thông tin và th?a thu?n thêm nh?ng di?u có liên quan.

2. M?t s? tru?ng h?p nh?y c?m: giá tr? don hàng quá l?n & th?i gian giao hàng vào bu?i t?i d?a ch? giao hàng trong ngõ ho?c có th? d?n d?n nguy hi?m. Chúng tôi s? ch? d?ng liên l?c v?i quý khách d? th?ng nh?t l?i th?i gian giao hàng c? th?.

3. Trong tru?ng h?p giao hàng ch?m tr? mà không báo tru?c, quý khách có th? không nh?n hàng và chúng tôi s? hoàn tr? toàn b? s? ti?n mà quý khách tr? tru?c.

C?m on quý khách dã quan tâm d?n d?ch v? c?a chúng tôi!

 

Các bài viết khác