Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

  Sau khi b?n dã l?a ch?n và mua hàng trên phumyan.com, bu?c ti?p theo là thanh toán don hàng dó ,d? thu?n ti?n cho vi?c thanh toán c?a khách hàng khi mua hàng online qua phumyan.com, chúng tôi xây d?ng 5 hình th?c thanh toán :

1. Thanh toán t?i nhà 

  Hình th?c thanh toán này ph?c v? nh?ng khách hàng cu trú trong 10 qu?n tr?c thu?c Thành ph? Hà n?i. Khi xác nh?n thông tin d?t mua hàng c?a b?n qua di?n tho?i ho?c g?i email . Chúng tôi s? thông báo l?i cho các b?n :

                +  Th?i gian tr? hàng 

                +  Cu?c phí v?n chuy?n ( n?u có)

                +  T?ng s? ti?n hàng b?n mua t?i Phumyan.com

 Sau khi b?n nh?n du?c d? hàng m?i ph?i thanh toán các kho?n chi tr? nêu trên cho nhân viên giao hàng c?a chúng tôi ho?c 1 bên th? 3 do chúng tôi ?y nhi?m vi?c giao tr? hàng.

2. Chuy?n kho?n t?i ngân hàng

  Sau khi xác d?nh chính xác don hàng b?n d?t hàng t?i Phumyan.com chúng tôi s? g?i l?i thông báo ngay cho b?n v? thông tin don hàng nhu dã nêu ? trên. Cách chuy?n ti?n này phù h?p và thu?n ti?n v?i nh?ng khách hàng mua bán và tr? ti?n theo cách truy?n th?ng, không mua bán online nhi?u cung không có thói quen dùng th? ATM , m? tài kho?n t?i ngân hàng. Quý khách hàng có th? t?i ngân hàng g?n nh?t noi mình cu trú g?i ti?n thanh toán 100% giá tr? don hàng dã d?t mua ,vào tài kho?n c?a Phumyan.com qua h? th?ng ngân hàng sau:

 

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

 

Chú ý

 Khi quý khách hàng g?i ti?n ho?c chuy?n kho?n cùng h? th?ng ngân hàng thì không m?t phí , và ngu?i nh?n ti?n s? nh?n du?c ngay sau 5 -10 phút.

 N?u quý khách g?i ti?n ho?c chuy?n kho?n khác h? th?ng ngân hàng thì s? m?t phí (phi không dáng k?) và ngu?i nh?n s? nh?n du?c ti?n sau 1- 2 ngày.

  Trên dây là 2 cách thanh toán và chuy?n ti?n truy?n th?ng ,hi?n t?i các ngân hàng trên toàn qu?c m? ra nhi?u d?ch v? r?t thu?n l?i cho khách hàng . D?ch v? ngân hàng di?n t? (Enectronic Banking vi?t t?t là E-Banking) là m?t d?ch v? có tính uu vi?t cao thu?n ti?n cho khách hàng s? d?ng, hi?u theo nghia tr?c quan dó là m?t lo?i d?ch v? ngân hàng du?c khách hàng th?c hi?n nhung không ph?i d?n qu?y giao d?ch g?p nhân viên ngân hàng. V?i ngân hàng di?n t? b?n có th?:

+  Giao d?ch ngân hàng m?i lúc m?i noi

+  D? dàng qu?n lý tài kho?n và thanh toán hi?n d?i

+  An toàn v?i công ngh? b?o m?t tiên ti?n

  Ð? s? d?ng d?ch v? này quý khách hàng ph?i m? m?t tài kho?n , th? thanh toán n?i d?a ho?c qu?c t? t?i ngân hàng b?t k? do b?n ch?n và dang ký d?ch v? internet banking, SMS banking .Du?i dây chúng tôi hu?ng d?n quý khách hàng là 3 hình th?c chuy?n ti?n thông qua E-banking  :

3. Thanh toán chuy?n kho?n t?i cây ATM

Hình th?c thanh toán này dùng th? thanh toán n?i d?a ho?c qu?c t? .

Bu?c 1: Ðua th? vào khe d?c th?.

  Ch? nên dua th? vào khi máy dang ? tình tr?ng s?n sàng ho?t d?ng. Tùy vào m?i ngân hàng (NH) s? có nh?ng màn hình hi?n th? khác nhau nhung thu?ng là câu m?i dua th? vào khe d?c th?. Luu ý nên dua th? dúng chi?u khi dó máy s? nh? nhàng nu?t th? vào, không nên tác d?ng m?nh vào th? cung nhu vào máy s? gây hu h?ng th?.

Bu?c 2: Nh?p m?t mã (PIN).

 Màn hình s? yêu c?u nh?p m?t mã (s? PIN). B?n dùng bàn phím, nh?p PIN r?i ?n “Enter”, luu ý n?u nh?p PIN sai ba l?n máy s? nu?t th? luôn, b?n ph?i liên h? v?i NH d? nh?n l?i th?.

Bu?c 3: L?a ch?n giao d?ch trên màn hình chính

 Màn hình s? xu?t hi?n tên ch? th? và ch? th? dùng phím ch?c nang d? ch?n giao d?ch.

Các giao d?ch chính g?m: d?i PIN; tra c?u s? du; rút ti?n m?t; g?i ti?n vào tài kho?n; chuy?n kho?n; thanh toán hóa don; mua th? di?n tho?i, Internet và h?y b? giao d?ch.

Bu?c 4: Thao tác giao d?ch.

  B?m phím “chuy?n kho?n”: máy s? yêu c?u ch?n tài kho?n mu?n chuy?n kho?n (gi?a tài kho?n c?a b?n; d?n tài kho?n khác). B?m phím tuong ?ng, máy s? yêu c?u nh?p s? tài kho?n d?n - b?m Enter/nh?p.

  Máy yêu c?u xác nh?n l?i s? tài kho?n d?n - b?m Enter/nh?p. Máy yêu c?u nh?p s? ti?n mu?n chuy?n - b?m Enter/nh?p. Màn hình m?i xu?t hi?n và h?i “b?n có mu?n in hóa don giao d?ch”, b?m phím “có” ho?c “không”, n?u có ch? nh?n hóa don t?i “khe hóa don”.

Bu?c 5: K?t thúc/h?y b? giao d?ch.

Sau khi giao d?ch xong ch? th? nh? b?m phím h?y b? giao d?ch (màu d?) d? k?t thúc giao d?ch và nh?n l?i th?, ho?c có th? b?m nút này vào b?t k? lúc nào d? h?y b? giao d?ch.

4. Thanh toán t?i nhà qua m?ng Internet ( Internet Banking)

Quý khách hàng tham kh?o hu?ng d?n s? d?ng hình th?c chuy?n kho?n qua m?ng internet thông qua các ngân hàng  du?i dây:

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng ACB Bank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng SacomBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng TechcomBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng VietcomBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng MaritimeBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng AgriBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng BIDVBank

Hu?ng d?n s? d?ng Internet Banking c?a ngân hàng VietinBank

5. Thanh toán qua di?n tho?i di d?ng  (SMS banking)

 Ðang c?p nh?t............

Các bài viết khác