Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Nhận sai đơn hàng

Nhận sai đơn hàng

 

B?n nh?n du?c hàng hóa t? chúng tôi, nhung không ph?i nh?ng m?t hàng mà b?n l?a ch?n, hãy cho chúng tôi bi?t v? vi?c này, chúng tôi s? có hu?ng gi?i quy?t nhu sau:

1 - N?u b?n cu trú trong 10 qu?n thu?c thành ph? Hà N?i chúng tôi s? d?i tr? l?i hàng nhanh nh?t có th?.

2 - N?u b?n cu trú ? noi khác, b?n hãy liên h? và chuy?n l?i hàng cho chúng tôi thông qua các d?ch v? v?n chuy?n trong c? nu?c, cu?c phí này chúng tôi s? tr? sau khi nh?n du?c hàng

   Chúng tôi ki?m tra l?i hàng hoá, n?u hàng còn d?y d?, không tr?y xu?c và chua s? d?ng sau khi du?c xác nh?n c?a bên d?ch v? v?n chuy?n chúng tôi s? chuy?n d?i hàng cho b?n trong th?i gian nhanh nh?t. Và thành th?t xin l?i quý khách v? s? thi?u xót này, nh?ng th?c m?c c?a các b?n hãy g?i v? cho chúng tôi t?i dây

     

Các bài viết khác